We hebben niet genoeg aan ons zelf. Wij hebben meer tranen dan we nodig hebben voor ons eigen lijden, meer vreugde dan voor ons eigen bestaan gerechtvaardigd is


we-hebben-niet-genoeg-aan-ons-zelf-wij-hebben-meer-tranen-dan-we-nodig-hebben-voor-ons-eigen-lijden-meer-vreugde-dan-voor-ons-eigen-bestaan
jean-marie guyauwehebbennietgenoegaanonszelfwijmeertranendanwenodigvooreigenlijdenvreugdebestaangerechtvaardigdiswe hebbenhebben nietniet genoeggenoeg aanaan onsons zelfwij hebbenhebben meermeer tranentranen dandan wewe nodignodig hebbenhebben voorons eigeneigen lijdenmeer vreugdevreugde dandan voorons eigeneigen bestaanbestaan gerechtvaardigdgerechtvaardigd iswe hebben niethebben niet genoegniet genoeg aangenoeg aan onsaan ons zelfwij hebben meerhebben meer tranenmeer tranen dantranen dan wedan we nodigwe nodig hebbennodig hebben voorhebben voor onsvoor ons eigenons eigen lijdenmeer vreugde danvreugde dan voordan voor onsvoor ons eigenons eigen bestaaneigen bestaan gerechtvaardigdbestaan gerechtvaardigd is

Wij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnWij hebben meer vertrouwen in de gewoonten en in de overlevering onze voorvaderen dan in ons eigen doorzichtNu we ons gerealiseerd hebben, dat wij ons op geen uiterlijk gezag kunnen verlaten bij het teweegbrengen van een totale omwenteling in de structuur van onze eigen psyche staan we voor de onmetelijk veel groter moeilijkheid ons te ontdoen van ons eigen innerlijk gezag, het gezag van onze eigen speciale kleine ervaringen en verzamelde meningen, kennis, denkbeelden en idealenWanneer wij geen sympathie meer hebben voor de jeugd, dan is ons werk in deze wereld afgelopenGenoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geldZelfs midden in het medelijden voelen wij binnen ons ik weet niet wat voor zoete kitteling van kwaadaardige vreugde om anderen te zien lijden. Kinderen hebben dat ook