We kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid, maar we moeten haar in ons dragen om haar te kunnen vinden


we-kunnen-de-wereld-afreizen-op-zoek-naar-schoonheid-maar-we-moeten-haar-in-ons-dragen-om-haar-te-kunnen-vinden
ralph waldo emersonwekunnendewereldafreizenopzoeknaarschoonheidmaarwemoetenhaarinonsdragenomtevindenwe kunnenkunnen dede wereldwereld afreizenafreizen opop zoekzoek naarnaar schoonheidmaar wewe moetenmoeten haarhaar inin onsons dragendragen omom haarhaar tete kunnenkunnen vindenwe kunnen dekunnen de wereldde wereld afreizenwereld afreizen opafreizen op zoekop zoek naarzoek naar schoonheidmaar we moetenwe moeten haarmoeten haar inhaar in onsin ons dragenons dragen omdragen om haarom haar tehaar te kunnente kunnen vindenwe kunnen de wereldkunnen de wereld afreizende wereld afreizen opwereld afreizen op zoekafreizen op zoek naarop zoek naar schoonheidmaar we moeten haarwe moeten haar inmoeten haar in onshaar in ons dragenin ons dragen omons dragen om haardragen om haar teom haar te kunnenhaar te kunnen vindenwe kunnen de wereld afreizenkunnen de wereld afreizen opde wereld afreizen op zoekwereld afreizen op zoek naarafreizen op zoek naar schoonheidmaar we moeten haar inwe moeten haar in onsmoeten haar in ons dragenhaar in ons dragen omin ons dragen om haarons dragen om haar tedragen om haar te kunnenom haar te kunnen vinden

De wereld heeft haar verdrukkers verheerlijkt, zou zij haar weldoeners zelfs maar kunnen noemen?De mode is een tiran waar niets ons van bevrijdt. Wij moeten ons schikken naar haar fantastische smaak. Maar nu wij eenmaal gedwongen zijn te leven onder haar dwaze wetten, is een verstandig man nooit de eerste haar te volgen, noch de laatste zich er aan te houdenDe mensen kunnen de fortuin dienen, doch haar niet tegenwerken, zij kunnen haar web spinnen, maar niet verscheurenAl trekken wij de hele wereld door om het schone te vinden; wij moeten het in ons dragen anders vinden wij het nietDe een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haarOok de idealist schildert Venus naakt, maar de naturalist ontkleedt haar zelfs van haar schoonheid