We moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken


we-moeten-oppassen-voor-onnodige-vernieuwingen-in-het-bijzonder-die-welke-logisch-lijken
winston churchillwemoetenoppassenvooronnodigevernieuwingeninhetbijzonderdiewelkelogischlijkenwe moetenmoeten oppassenoppassen vooronnodige vernieuwingenin hethet bijzonderbijzonder diedie welkewelke logischlogisch lijkenwe moeten oppassenmoeten oppassen vooroppassen voor onnodigevoor onnodige vernieuwingenin het bijzonderhet bijzonder diebijzonder die welkedie welke logischwelke logisch lijkenwe moeten oppassen voormoeten oppassen voor onnodigeoppassen voor onnodige vernieuwingenin het bijzonder diehet bijzonder die welkebijzonder die welke logischdie welke logisch lijkenwe moeten oppassen voor onnodigemoeten oppassen voor onnodige vernieuwingenin het bijzonder die welkehet bijzonder die welke logischbijzonder die welke logisch lijken

We moeten er voor oppassen dat we van ons verstand geen God maken. Het heeft best krachtige spieren maar geen persoonlijkheidDe Niagara Falls? Alleen maar een enorme onnodige hoeveelheid water dat de verkeerde kant opgaat en dan over onnodige rotsen valtTot logisch denken behoort een bijzonder talent, een bijzondere oefening, een bijzondere moedModellen zouden hun best moeten doen op het portret te lijkenHet is bijzonder moeilijk om een aanbevelingsbrief te schrijven voor iemand die wij kennenWe hebben zeden uitgevonden, we passen die toe, we beweren die te moeten handhaven... zeden welke in aanhoudende strijd zijn met de hoofdwet der Natuur