We proberen zo snel mogelijk te bewijzen dat we het fout hebben, want alleen op die manier boeken we vooruitgang


we-proberen-zo-snel-mogelijk-te-bewijzen-dat-we-het-fout-hebben-want-alleen-op-die-manier-boeken-we-vooruitgang
richard p. feynmanweproberenzosnelmogelijktebewijzendatwehetfouthebbenwantalleenopdiemanierboekenvooruitgangwe proberenproberen zozo snelsnel mogelijkmogelijk tete bewijzenbewijzen datdat wewe hethet foutfout hebbenwant alleenalleen opop diedie maniermanier boekenboeken wewe vooruitgangwe proberen zoproberen zo snelzo snel mogelijksnel mogelijk temogelijk te bewijzente bewijzen datbewijzen dat wedat we hetwe het fouthet fout hebbenwant alleen opalleen op dieop die manierdie manier boekenmanier boeken weboeken we vooruitgangwe proberen zo snelproberen zo snel mogelijkzo snel mogelijk tesnel mogelijk te bewijzenmogelijk te bewijzen datte bewijzen dat webewijzen dat we hetdat we het foutwe het fout hebbenwant alleen op diealleen op die manierop die manier boekendie manier boeken wemanier boeken we vooruitgangwe proberen zo snel mogelijkproberen zo snel mogelijk tezo snel mogelijk te bewijzensnel mogelijk te bewijzen datmogelijk te bewijzen dat wete bewijzen dat we hetbewijzen dat we het foutdat we het fout hebbenwant alleen op die manieralleen op die manier boekenop die manier boeken wedie manier boeken we vooruitgang

De vooruitgang der mensheid is alleen wetenschappelijk; een zedelijke vooruitgang der individuen is niet te bewijzenEr is niets verschrikkelijkers dan proberen te bewijzen dat je gezond bentLeen nooit boeken uit, want niemand geeft ze terug; de enige boeken die ik in mijn kast heb staan zijn de boeken die anderen mij geleend hebbenDe waarheid is dat de meesten van ons proberen anderen gelukkig te maken, enkel wanneer ze gelukkig kunnen zijn op een manier die wij goedkeurenAlleen mensen die het goed hebben, lezen thrillers. Zij die in nood verkeren lezen rustige boekenZou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?