Weet dat gij, hoe ver ik ook van u vandaan ben, steeds in mijn gedachten aanwezig zijt


weet-dat-gij-hoe-ver-ik-ook-van-u-vandaan-ben-steeds-in-mijn-gedachten-aanwezig-zijt
ovidiusweetdatgijhoeverikookvanvandaanbensteedsinmijngedachtenaanwezigzijtweet datdat gijhoe verver ikik ookook vanvan uu vandaanvandaan bensteeds inin mijnmijn gedachtengedachten aanwezigaanwezig zijtweet dat gijhoe ver ikver ik ookik ook vanook van uvan u vandaanu vandaan bensteeds in mijnin mijn gedachtenmijn gedachten aanweziggedachten aanwezig zijthoe ver ik ookver ik ook vanik ook van uook van u vandaanvan u vandaan bensteeds in mijn gedachtenin mijn gedachten aanwezigmijn gedachten aanwezig zijthoe ver ik ook vanver ik ook van uik ook van u vandaanook van u vandaan bensteeds in mijn gedachten aanwezigin mijn gedachten aanwezig zijt

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare
wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen
Hoe men in het algemeen ook over mij spreekt, toch ben ik van mening dat ik de enige ben, die door mijn gave, goden en mensen vermag te verkwikken -Erasmus
hoe-men-in-het-algemeen-ook-over-mij-spreekt-toch-ben-ik-van-mening-dat-ik-de-enige-ben-die-door-mijn-gave-goden-mensen-vermag-te-verkwikken
Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi
waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt
O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt -Marcus Tullius Cicero
o-ongelukkige-zowel-door-uw-omstandigheden-als-juist-hierdoor-dat-gij-niet-beseft-hoe-ongelukkig-gij-zijt
Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijt -Ludwig Fulda
wie-u-in-uw-werk-gadeslaat-weet-weinig-van-u-zeg-mij-wat-gij-doet-als-gij-uitrust-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt