Wetten zijn alleen van nut in de gemakkelijke gevallen. In de moeilijke gevallen geldt alleen de wet van van de sterkste


wetten-zijn-alleen-van-nut-in-de-gemakkelijke-gevallen-in-de-moeilijke-gevallen-geldt-alleen-de-wet-van-van-de-sterkste
piet grijswettenzijnalleenvannutindegemakkelijkegevalleninmoeilijkegevallengeldtwetsterkstewetten zijnzijn alleenalleen vanvan nutnut inin dede gemakkelijkegemakkelijke gevallenin dede moeilijkemoeilijke gevallengevallen geldtgeldt alleenalleen dede wetwet vanvan vanvan dede sterkstewetten zijn alleenzijn alleen vanalleen van nutvan nut innut in dein de gemakkelijkede gemakkelijke gevallenin de moeilijkede moeilijke gevallenmoeilijke gevallen geldtgevallen geldt alleengeldt alleen dealleen de wetde wet vanwet van vanvan van devan de sterkstewetten zijn alleen vanzijn alleen van nutalleen van nut invan nut in denut in de gemakkelijkein de gemakkelijke gevallenin de moeilijke gevallende moeilijke gevallen geldtmoeilijke gevallen geldt alleengevallen geldt alleen degeldt alleen de wetalleen de wet vande wet van vanwet van van devan van de sterkstewetten zijn alleen van nutzijn alleen van nut inalleen van nut in devan nut in de gemakkelijkenut in de gemakkelijke gevallenin de moeilijke gevallen geldtde moeilijke gevallen geldt alleenmoeilijke gevallen geldt alleen degevallen geldt alleen de wetgeldt alleen de wet vanalleen de wet van vande wet van van dewet van van de sterkste

Het recht is het kind van sociale noodzakelijkheden. Het optekenen van wetten heeft alleen nut als ze reeds door de gewoonte zijn gevestigdIemand die gevallen is, zoekt gauw iemand anders die er ook ligt, al was het maar om niet alleen te zijn, alleen met een bezwaard gewetenEen behoedzaam man vertrouwt zijn hartsgeheimen alléén toe aan zijn vrienden. Het ongeluk echter wil, dat men in dergelijke gevallen iedere dag nieuwe vrienden ontdektOok van vrienden moet men alleen datgene verlangen, wat hun van nut isZwijgen is in sommige gevallen de meest lafhartige vorm van liegenDe rechterstoel van het nageslacht is, zowel in gunstige als in ongunstige gevallen, het rechtvaardige hof van cassatie van de oordelen der tijdgenoten