Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezen


wie-aan-god-gelooft-moet-wonderen-aannemen-op-straffe-van-inconsequentie-een-god-zonderwonderen-d-i-'n-god-die-niet-mag-kan-of-wil-afwijken-van-de
multatuliwieaangodgelooftmoetwonderenaannemenopstraffevaninconsequentieeenzonderwonderen'ndienietmagkanofwilafwijkendewettendernatuurisoverbodigwezenwie aanaan godgod gelooftmoet wonderenwonderen aannemenop straffestraffe vanvan inconsequentieeen godgod zonderwonderenn godgod diedie nietniet magwil afwijkenafwijken vanvan dede wettenwetten derder natuuris 'nn overbodigoverbodig wezenwie aan godaan god gelooftmoet wonderen aannemenop straffe vanstraffe van inconsequentieeen god zonderwonderenn god diegod die nietdie niet magkan of wilwil afwijken vanafwijken van devan de wettende wetten derwetten der natuuris 'n overbodign overbodig wezen

De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in GodIk ben niet religieus in de normale zin. Ik geloof dat het universum beheerst wordt door de wetten van de wetenschap. Die wetten werden misschien bepaald door God, maar God grijpt niet in om deze wetten te brekenNiets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is éénWie God om iets bidt en vervolgens niet gelooft dat Hij het geeft, houdt God voor de gekGod is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaanIk houd van hem, die zijn God geselt, omdat hij zijn God liefheeft, want hij moet onder toorn van zijn God te gronde gaan