Wie ambitieus is, streeft altijd wel iets na waarin hij denkt een zelfzaam geluk te vinden. Maar zijn grootste geluk bestaat eruit dat hij het werkelijk druk heeft


wie-ambitieus-is-streeft-altijd-wel-iets-na-waarin-hij-denkt-een-zelfzaam-geluk-te-vinden-maar-zijn-grootste-geluk-bestaat-eruit-dat-hij-het
alainwieambitieusisstreeftaltijdwelietsnawaarinhijdenkteenzelfzaamgeluktevindenmaarzijngrootstebestaateruitdathetwerkelijkdrukheeftwie ambitieusambitieus isstreeft altijdaltijd welwel ietsiets nana waarinwaarin hijhij denktdenkt eeneen zelfzaamzelfzaam gelukgeluk tete vindenmaar zijnzijn grootstegrootste gelukgeluk bestaatbestaat eruiteruit datdat hijhij hethet werkelijkwerkelijk drukdruk heeftwie ambitieus isstreeft altijd welaltijd wel ietswel iets naiets na waarinna waarin hijwaarin hij denkthij denkt eendenkt een zelfzaameen zelfzaam gelukzelfzaam geluk tegeluk te vindenmaar zijn grootstezijn grootste gelukgrootste geluk bestaatgeluk bestaat eruitbestaat eruit dateruit dat hijdat hij hethij het werkelijkhet werkelijk drukwerkelijk druk heeft

Hoop is op zichzelf een soort geluk, en misschien wel het grootste geluk dat deze wereld te bieden heeft -Samuel Johnson
hoop-is-op-zichzelf-een-soort-geluk-misschien-wel-het-grootste-geluk-dat-deze-wereld-te-bieden-heeft
Caesar zou misschien wel met Cleopatra getrouwd zijn, maar hij had al een vrouw thuis. Er is altijd wel iets -Will Cuppy
caesar-zou-misschien-wel-met-cleopatra-getrouwd-zijn-maar-hij-had-al-een-vrouw-thuis-er-is-altijd-wel-iets
Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft -Friedrich von Schiller
alleen-hij-is-gelukkig-die-het-geluk-niet-aan-geluk-te-danken-heeft
Wanneer een eminent maar oudere geleerde beweert dat iets mogelijk is, heeft hij vrijwel zeker gelijk. Wanneer hij beweert dat iets onmogelijk is, heeft hij heel waarschijnlijk ongelijk -Arthur C. Clarke
wanneer-een-eminent-maar-oudere-geleerde-beweert-dat-iets-mogelijk-is-heeft-hij-vrijwel-zeker-gelijk-wanneer-hij-beweert-dat-iets-onmogelijk-is-heeft