Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel


wie-de-stem-van-meneer-de-gijs-even-hoorde-kon-zich-niet-voorstellen-dat-hij-ooit-honger-zou-kunnen-lijden-want-hij-had-een-aardappel-in-zijn-keel
ferdinand bordewijkwiedestemvanmeneergijsevenhoordekonzichnietvoorstellendathijooithongerzoukunnenlijdenwanthadeenaardappelinzijnkeelwie dede stemstem vanvan meneermeneer dede gijsgijs eveneven hoordehoorde konkon zichzich nietniet voorstellenvoorstellen datdat hijhij ooitooit hongerhonger zouzou kunnenkunnen lijdenwant hijhij hadhad eeneen aardappelaardappel inin zijnzijn keelwie de stemde stem vanstem van meneervan meneer demeneer de gijsde gijs evengijs even hoordeeven hoorde konhoorde kon zichkon zich nietzich niet voorstellenniet voorstellen datvoorstellen dat hijdat hij ooithij ooit hongerooit honger zouhonger zou kunnenzou kunnen lijdenwant hij hadhij had eenhad een aardappeleen aardappel inaardappel in zijnin zijn keelwie de stem vande stem van meneerstem van meneer devan meneer de gijsmeneer de gijs evende gijs even hoordegijs even hoorde koneven hoorde kon zichhoorde kon zich nietkon zich niet voorstellenzich niet voorstellen datniet voorstellen dat hijvoorstellen dat hij ooitdat hij ooit hongerhij ooit honger zouooit honger zou kunnenhonger zou kunnen lijdenwant hij had eenhij had een aardappelhad een aardappel ineen aardappel in zijnaardappel in zijn keelwie de stem van meneerde stem van meneer destem van meneer de gijsvan meneer de gijs evenmeneer de gijs even hoordede gijs even hoorde kongijs even hoorde kon zicheven hoorde kon zich niethoorde kon zich niet voorstellenkon zich niet voorstellen datzich niet voorstellen dat hijniet voorstellen dat hij ooitvoorstellen dat hij ooit hongerdat hij ooit honger zouhij ooit honger zou kunnenooit honger zou kunnen lijdenwant hij had een aardappelhij had een aardappel inhad een aardappel in zijneen aardappel in zijn keel

Niemand zou zich ooit moeten schamen om toe te geven dat hij ongelijk had. Het houdt slechts in dat hij, met andere woorden, zegt dat hij vandaag wijzer is dan gisteren -Alexander Pope
niemand-zou-zich-ooit-moeten-schamen-om-toe-te-geven-dat-hij-ongelijk-had-het-houdt-slechts-in-dat-hij-met-andere-woorden-zegt-dat-hij-vandaag-wijzer
Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft? -Ludwig Wittgenstein
zou-men-zich-kunnen-voorstellen-dat-een-steen-bewustzijn-zou-hebben-en-als-iemand-het-kan-zou-dat-niet-alleen-maar-bewijzen-dat-deze-voorstellerij
Wie bij de verkiezingen zijn stem deponeert moet zich niet verbazen dat hij naderhand niets meer te vertellen heeft. -Hellmut Walters
wie-bij-de-verkiezingen-zijn-stem-deponeert-moet-zich-niet-verbazen-dat-hij-naderhand-niets-meer-te-vertellen-heeft
De duivel zou menigeen vroeger halen, als hij niet dacht, dat hij nog iets van hem kon leren -Peter Sirius
de-duivel-zou-menigeen-vroeger-halen-als-hij-niet-dacht-dat-hij-nog-iets-van-hem-kon-leren
De ingebeelde ziet slechts zichzelf; de sluier van de eigendunk bedekt zijn ogen, maar als hij door het oog van God kon zien, zou hij bemerken dat niemand zo weinig waard is als hij -Saädi
de-ingebeelde-ziet-slechts-zichzelf-de-sluier-van-de-eigendunk-bedekt-zijn-ogen-maar-als-hij-door-het-oog-van-god-kon-zien-zou-hij-bemerken-dat
Niemand moest zich eigenlijk ooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope
niemand-moest-zich-eigenlijk-ooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-want-hij-zegt-toch-alleen-maar-dat-hij-vandaag-wijzer-is-dan-hij-gisteren