Wie door en door schoolmeester is, neemt alles slechts met betrekking tot zijn leerlingen au sérieux - zelfs zichzelf


wie-door-door-schoolmeester-is-neemt-alles-slechts-met-betrekking-tot-zijn-leerlingen-sérieux-zelfs-zichzelf
friedrich nietzschewiedoorschoolmeesterisneemtallesslechtsmetbetrekkingtotzijnleerlingensérieuxzelfszichzelfwie dooren doorschoolmeester isneemt allesalles slechtsslechts metmet betrekkingbetrekking tottot zijnzijn leerlingenleerlingen auau sérieuxsérieuxzelfszelfs zichzelfwie door endoor en dooren door schoolmeesterdoor schoolmeester isneemt alles slechtsalles slechts metslechts met betrekkingmet betrekking totbetrekking tot zijntot zijn leerlingenzijn leerlingen auleerlingen au sérieuxau sérieuxzelfs zichzelfwie door en doordoor en door schoolmeesteren door schoolmeester isneemt alles slechts metalles slechts met betrekkingslechts met betrekking totmet betrekking tot zijnbetrekking tot zijn leerlingentot zijn leerlingen auzijn leerlingen au sérieuxleerlingen au sérieuxwie door en door schoolmeesterdoor en door schoolmeester isneemt alles slechts met betrekkingalles slechts met betrekking totslechts met betrekking tot zijnmet betrekking tot zijn leerlingenbetrekking tot zijn leerlingen autot zijn leerlingen au sérieuxzijn leerlingen au sérieux

De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.Wie alles ernstig neemt houdt zichzelf voor de gekDe mensheid neemt zichzelf teveel au sérieux. Dat is de oudste zonde van de wereld. Wanneer de holbewoners de lach hadden gekend, zou de geschiedenis er heel anders hebben uitgezienEr zijn twee soorten van vertoon; de ene laat zich zien door met nietigheden te pronken, de andere verbergt zich door met alles geheimzinnig te doenDe rechtvaardigheid waart met alles verpletterend geweld door de wereldgeschiedenis. Ze komt menigmaal, zelfs zeer dikwijls, te laat, maar ze komt onverbiddelijk, met de majesteit ener natuurwetHij wiens lusten tot rust zijn gekomen, zoals paarden die goed afgericht zijn door degene die hen ment, hij die alle trots heeft afgelegd, die bevrijd is van alle onreinheid, hij die aldus tot volmaaktheid is gekomen, wordt zelfs door de goden benijd