Wie een zwaard heeft, voert meestal wat in zijn schild


wie-een-zwaard-heeft-voert-meestal-wat-in-zijn-schild
hans söhnkerwieeenzwaardheeftvoertmeestalwatinzijnschildwie eeneen zwaardzwaard heeftvoert meestalmeestal watwat inin zijnzijn schildwie een zwaardeen zwaard heeftvoert meestal watmeestal wat inwat in zijnin zijn schildwie een zwaard heeftvoert meestal wat inmeestal wat in zijnwat in zijn schildvoert meestal wat in zijnmeestal wat in zijn schild

Er is maar één adel, die kroon behoeft noch tabberd. Zijn strijdperk is het Licht, zijn schild is de Waarheid, zijn kampvechter is de geschiedenis der mensheid, en zijn zwaard is het WoordWie humor heeft, die heeft bijna reeds genie. Wie slechts geestigheid heeft, die heeft meestal zelfs deze nietGeschiedenis: een meestal onwaar verslag van meestal on-belangrijke gebeurtenissen, teweeggebracht door regeerders die meestal schelmen en soldaten die meestal dwazen zijn.Wie kan zeggen wat uit hemzelf afkomstig is en wat hij onbewust heeft geërfd en slechts in zijn eigen geest heeft ontwikkeld en vervormd? De vader is ook een kindWie me wat nadoet is dikwijls mijn vijand,  meestal vervelend, en altijd een dwaasWie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regeren