Wie geen gewonde hand heeft, kan het gif met de hand aanraken; voor hem, die geen kwaad doet, bestaat er geen kwaad


wie-geen-gewonde-hand-heeft-kan-het-gif-met-de-hand-aanraken-voor-hem-die-geen-kwaad-doet-bestaat-er-geen-kwaad
dhammapadawiegeengewondehandheeftkanhetgifmetdeaanrakenvoorhemdiekwaaddoetbestaaterwie geengeen gewondegewonde handkan hethet gifgif metmet dede handdie geengeen kwaadkwaad doetbestaat erer geengeen kwaadwie geen gewondegeen gewonde handgewonde hand heeftkan het gifhet gif metgif met demet de handde hand aanrakendie geen kwaadgeen kwaad doetbestaat er geener geen kwaadwie geen gewonde handgeen gewonde hand heeftkan het gif methet gif met degif met de handmet de hand aanrakendie geen kwaad doetbestaat er geen kwaadwie geen gewonde hand heeftkan het gif met dehet gif met de handgif met de hand aanraken

Hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad en je staat moederziel alleenVeel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaadJe mag geen kwaad met kwaad vergeldenJe kan geen hand schudden met een gebalde vuistGeen booswicht die zichzelf niet het eerst kwaad doet.Het kwaad voedt zich uitsluitend met het kwaad.  Wijze mensen vergelden daarom nooit kwaad met kwaad, maar altijd met goed en daardoor schakelen zij het kwaad uit