Wie geen karakter heeft is geen mens, maar een ding


wie-geen-karakter-heeft-is-geen-mens-maar-een-ding
nicolas chamfortwiegeenkarakterheeftismensmaareendingwie geengeen karakterkarakter heeftheeft isis geengeen mensmaar eeneen dingwie geen karaktergeen karakter heeftkarakter heeft isheeft is geenis geen mensmaar een dingwie geen karakter heeftgeen karakter heeft iskarakter heeft is geenheeft is geen menswie geen karakter heeft isgeen karakter heeft is geenkarakter heeft is geen mens

Wie een slechte mening heeft over de mens, is daarom nog geen mensenkenner; maar geen mensenkenner, die niet een slechte mening heeft over de mensWie een slechte mening heeft over de mens is daarom nog geen mensenkenner; maar geen mensenkenner die niet een slechte mening heeft over de mensWie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodigDe volmaakte mens heeft geen 'ik', de wijze heeft geen 'goede naam', de heilige heeft geen 'verdienste'Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Wie aan de vervolmaking van zijn eigen karakter werkt, heeft in het geheel geen tijd zich met de gebreken van anderen bezig te houden