Wie gelukkig is, brengt geluk en neemt het niet; het komt van hem en keert terug tot hem die het heeft gegeven


wie-gelukkig-is-brengt-geluk-neemt-het-niet-het-komt-van-hem-keert-terug-tot-hem-die-het-heeft-gegeven
friedrich von bodenstedtwiegelukkigisbrengtgelukneemthetnietkomtvanhemkeertterugtotdieheeftgegevenwie gelukkiggelukkig isbrengt gelukgeluk enen neemtneemt hethet niethet komtkomt vanvan hemhem enen keertkeert terugterug tottot hemhem diedie hethet heeftheeft gegevenwie gelukkig isbrengt geluk engeluk en neemten neemt hetneemt het niethet komt vankomt van hemvan hem enhem en keerten keert terugkeert terug totterug tot hemtot hem diehem die hetdie het heefthet heeft gegevenbrengt geluk en neemtgeluk en neemt heten neemt het niethet komt van hemkomt van hem envan hem en keerthem en keert terugen keert terug totkeert terug tot hemterug tot hem dietot hem die hethem die het heeftdie het heeft gegevenbrengt geluk en neemt hetgeluk en neemt het niethet komt van hem enkomt van hem en keertvan hem en keert terughem en keert terug toten keert terug tot hemkeert terug tot hem dieterug tot hem die hettot hem die het heefthem die het heeft gegeven

Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd!Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terugWie niet van het geluk weet te genieten, als het komt, moet niet klagen, als het hem verlaatDe tijd brengt, neemt weg, maar brengt niet terugWie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaatNooit, al zet gij de klok terug, keert de verzuimde tijd of een verdroomd geluk terug