Wie het met zichzelf eens geworden is, heeft opgehouden een geestelijk leven te leiden


wie-het-met-zichzelf-eens-geworden-is-heeft-opgehouden-een-geestelijk-leven-te-leiden
jan greshoffwiehetmetzichzelfeensgewordenisheeftopgehoudeneengeestelijkleventeleidenwie hethet metmet zichzelfzichzelf eenseens gewordengeworden isheeft opgehoudenopgehouden eeneen geestelijkgeestelijk levenleven tete leidenwie het methet met zichzelfmet zichzelf eenszichzelf eens gewordeneens geworden isheeft opgehouden eenopgehouden een geestelijkeen geestelijk levengeestelijk leven televen te leidenwie het met zichzelfhet met zichzelf eensmet zichzelf eens gewordenzichzelf eens geworden isheeft opgehouden een geestelijkopgehouden een geestelijk leveneen geestelijk leven tegeestelijk leven te leidenwie het met zichzelf eenshet met zichzelf eens gewordenmet zichzelf eens geworden isheeft opgehouden een geestelijk levenopgehouden een geestelijk leven teeen geestelijk leven te leiden

Wie anderen begrijpt, heeft kennis. Wie zichzelf begrijpt, is verlicht. Wie anderen verovert, heeft macht. Wie zichzelf verovert, is sterk. Wie sterft, maar niet vergeten wordt, leidt een lang levenDit sterven is zo moeilijk te verdragen, jouw leven was ons allen zoveel waard. Jij was een van die stille, geestelijk sterken, die iedereen, alleen zichzelf niet heeft gespaardWie met het leven speelt, komt nooit terecht;  wie niet zichzelf beveelt, blijft altijd knechtJe huis schoonhouden zolang je kinderen nog opgroeien, is als sneeuwruimen voordat het heeft opgehouden met sneeuwenEen uit vrees geboren ascetisme heeft als enig geestelijk resultaat, een geweldige wrok tegen het leven dat aan het bereik van de mens werd onttrokken, en de drang om ook aan anderen de toegang tot dit leven af te snijdenEén op de drie leraren acht zichzelf ongeschikt. Wie het daarmee eens is wordt de klas uitgestuurd