Wie het verschijnsel kent van tegelijk slapen en waken kan vermoeden wat poëzie is


wie-het-verschijnsel-kent-van-tegelijk-slapen-waken-kan-vermoeden-wat-poëzie-is
jan greshoffwiehetverschijnselkentvantegelijkslapenwakenkanvermoedenwatpozieiswie hethet verschijnselverschijnsel kentkent vanvan tegelijktegelijk slapenslapen enen wakenwaken kankan vermoedenvermoeden watwat poëziepoëzie iswie het verschijnselhet verschijnsel kentverschijnsel kent vankent van tegelijkvan tegelijk slapentegelijk slapen enslapen en wakenen waken kanwaken kan vermoedenkan vermoeden watvermoeden wat poëziewat poëzie iswie het verschijnsel kenthet verschijnsel kent vanverschijnsel kent van tegelijkkent van tegelijk slapenvan tegelijk slapen entegelijk slapen en wakenslapen en waken kanen waken kan vermoedenwaken kan vermoeden watkan vermoeden wat poëzievermoeden wat poëzie iswie het verschijnsel kent vanhet verschijnsel kent van tegelijkverschijnsel kent van tegelijk slapenkent van tegelijk slapen envan tegelijk slapen en wakentegelijk slapen en waken kanslapen en waken kan vermoedenen waken kan vermoeden watwaken kan vermoeden wat poëziekan vermoeden wat poëzie is

Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheidWie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verstrooid tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralistDe beste manier om te vermoeden wat kan komen, is te herinneren wat geweest isPoëzie schuilt overal, overal, mijn vrienden. Het is de vraag maar, wie haar al, wie ze niet kan vindenWie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlichtWie de melodie van de stilte kent, kent ook de volheid van de leegte