Wie het vuur van een twist, waarmee hij niets te maken heeft, aanwakkert, heeft geen recht tot klagen wanneer de vonken hem in het gezicht vliegen


wie-het-vuur-van-een-twist-waarmee-hij-niets-te-maken-heeft-aanwakkert-heeft-geen-recht-tot-klagen-wanneer-de-vonken-hem-in-het-gezicht-vliegen
benjamin franklinwiehetvuurvaneentwistwaarmeehijnietstemakenheeftaanwakkertheeftgeenrechttotklagenwanneerdevonkenhemingezichtvliegenwie hethet vuurvuur vanvan eeneen twistwaarmee hijhij nietsniets tete makenmaken heeftheeft geengeen rechtrecht tottot klagenklagen wanneerwanneer dede vonkenvonken hemhem inin hethet gezichtgezicht vliegenwie het vuurhet vuur vanvuur van eenvan een twistwaarmee hij nietshij niets teniets te makente maken heeftheeft geen rechtgeen recht totrecht tot klagentot klagen wanneerklagen wanneer dewanneer de vonkende vonken hemvonken hem inhem in hetin het gezichthet gezicht vliegenwie het vuur vanhet vuur van eenvuur van een twistwaarmee hij niets tehij niets te makenniets te maken heeftheeft geen recht totgeen recht tot klagenrecht tot klagen wanneertot klagen wanneer deklagen wanneer de vonkenwanneer de vonken hemde vonken hem invonken hem in hethem in het gezichtin het gezicht vliegenwie het vuur van eenhet vuur van een twistwaarmee hij niets te makenhij niets te maken heeftheeft geen recht tot klagengeen recht tot klagen wanneerrecht tot klagen wanneer detot klagen wanneer de vonkenklagen wanneer de vonken hemwanneer de vonken hem inde vonken hem in hetvonken hem in het gezichthem in het gezicht vliegen

Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regerenWie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof en humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijvenWanneer het hart in brand staat, vliegen er licht een paar vonken de mond uitMen mag van een volwassene vergen dat hij de systematische leugens heeft uitgeziekt, waarmee men hem tijdens zijn schooltijd heeft ingeëntIeder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeftGebruiksgemak is wanneer u één telefoon heeft, luxe is wanneer u er twee heeft, weelde is wanneer u drie heeft - en het paradijs is wanneer je er geen een hebt