Wie nederig spreekt van zichzelf, wordt boos als je hem geloofd, en woedend als je hem nazegt wat hij zegt


wie-nederig-spreekt-van-zichzelf-wordt-boos-als-hem-geloofd-woedend-als-hem-nazegt-wat-hij-zegt
multatuliwienederigspreektvanzichzelfwordtboosalshemgeloofdwoedendnazegtwathijzegtwie nederignederig spreektspreekt vanvan zichzelfwordt boosboos alsals jeje hemhem geloofden woedendwoedend alsals jeje hemhem nazegtnazegt watwat hijhij zegtwie nederig spreektnederig spreekt vanspreekt van zichzelfwordt boos alsboos als jeals je hemje hem geloofden woedend alswoedend als jeals je hemje hem nazegthem nazegt watnazegt wat hijwat hij zegtwie nederig spreekt vannederig spreekt van zichzelfwordt boos als jeboos als je hemals je hem geloofden woedend als jewoedend als je hemals je hem nazegtje hem nazegt wathem nazegt wat hijnazegt wat hij zegtwie nederig spreekt van zichzelfwordt boos als je hemboos als je hem geloofden woedend als je hemwoedend als je hem nazegtals je hem nazegt watje hem nazegt wat hijhem nazegt wat hij zegt

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheidMenig groot man zou nooit in zichzelf hebben geloofd, als goede vrienden hem niet hadden ontdektWaarom spreekt ge over God? Wat ge ook van Hem zegt, is onwaarDe mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelfAls ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijnWat iemand niet zegt is vaak veel kenmerkender voor hem dan wat hij wel zegt