Wie slechts geeft, opdat zijn naam geprezen worde, die koopt wierook in voor wat hij uitgeeft; hij is slechts ruiler, geen gever meer


wie-slechts-geeft-opdat-zijn-naam-geprezen-worde-die-koopt-wierook-in-voor-wat-hij-uitgeeft-hij-is-slechts-ruiler-geen-gever-meer
a. s. c. walliswieslechtsgeeftopdatzijnnaamgeprezenwordediekooptwierookinvoorwathijuitgeeftisruilergeengevermeerwie slechtsslechts geeftopdat zijnzijn naamnaam geprezengeprezen wordedie kooptkoopt wierookwierook inin voorwat hijhij uitgeefthij isis slechtsslechts ruilergeen gevergever meerwie slechts geeftopdat zijn naamzijn naam geprezennaam geprezen wordedie koopt wierookkoopt wierook inwierook in voorin voor watvoor wat hijwat hij uitgeefthij is slechtsis slechts ruilergeen gever meeropdat zijn naam geprezenzijn naam geprezen wordedie koopt wierook inkoopt wierook in voorwierook in voor watin voor wat hijvoor wat hij uitgeefthij is slechts ruileropdat zijn naam geprezen wordedie koopt wierook in voorkoopt wierook in voor watwierook in voor wat hijin voor wat hij uitgeeft

De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen -Augustinus
de-mens-ziet-zichzelf-nooit-zoals-hij-is-maar-slechts-de-weg-die-voor-hem-ligt-ook-deze-slechts-op-korte-afstand-als-hij-verder-vooruit-wil-zien
De meimaand is een kus, die de hemel aan de aarde geeft, opdat ze thans zijn bruid en weldra moeder worde -Friedrich von Logau
de-meimaand-is-een-kus-die-de-hemel-aan-de-aarde-geeft-opdat-ze-thans-zijn-bruid-weldra-moeder-worde
Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère
er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Een edelmoedig man geeft zijn zegen en overweegt niet lang of hij daar wel baat bij zal vinden; een daad immers die omwille van eigenbelang werd gesteld is slechts handel, geen edelmoedigheid -Jami
een-edelmoedig-man-geeft-zijn-zegen-overweegt-niet-lang-of-hij-daar-wel-baat-bij-zal-vinden-een-daad-immers-die-omwille-van-eigenbelang-werd-gesteld
Slechts weinigen weten de dingen zo te zien als zij in werkelijkheid zijn. De een neemt slechts waar wat hij wil zien, de ander wat men hem laat zien -Gustave le Bon
slechts-weinigen-weten-de-dingen-zo-te-zien-als-zij-in-werkelijkheid-zijn-de-een-neemt-slechts-waar-wat-hij-wil-zien-de-ander-wat-men-hem-laat-zien