Wie te veel lacht, heeft de aard van een dwaas; wie nimmer lacht heeft de aard van een oude kat


wie-te-veel-lacht-heeft-de-aard-van-een-dwaas-wie-nimmer-lacht-heeft-de-aard-van-een-oude-kat
thomas fullerwieteveellachtheeftdeaardvaneendwaaswienimmerlachtoudekatwie tete veelveel lachtheeft dede aardaard vanvan eeneen dwaaswie nimmernimmer lachtlacht heeftheeft dede aardaard vanvan eeneen oudeoude katwie te veelte veel lachtheeft de aardde aard vanaard van eenvan een dwaaswie nimmer lachtnimmer lacht heeftlacht heeft deheeft de aardde aard vanaard van eenvan een oudeeen oude katwie te veel lachtheeft de aard vande aard van eenaard van een dwaaswie nimmer lacht heeftnimmer lacht heeft delacht heeft de aardheeft de aard vande aard van eenaard van een oudevan een oude katheeft de aard van eende aard van een dwaaswie nimmer lacht heeft denimmer lacht heeft de aardlacht heeft de aard vanheeft de aard van eende aard van een oudeaard van een oude kat

Wie lacht, heeft het vreselijke nieuws nog niet gehoordDe menselijke aard heeft gewoonlijk meer van de dwaas dan van de wijzeWie het laatst lacht, heeft misschien geen gevoel voor humorWie alleen van zichzelf heeft geleerd, heeft een dwaas tot leermeester gehadWie nooit een wonde voelde, lacht om pijnWie zich van zijn oprechtheid bewust is, lacht om de leugens van het gerucht