Wie tegenover zichzelf oprecht is en blijft, bezit de schoonste  eigenschap der grootste talenten


wie-tegenover-zichzelf-oprecht-is-blijft-bezit-de-schoonste-eigenschap-der-grootste-talenten
johann wolfgang von goethewietegenoverzichzelfoprechtisblijftbezitdeschoonsteeigenschapdergrootstetalentenwie tegenovertegenover zichzelfzichzelf oprechtoprecht isis enen blijftbezit dede schoonsteschoonsteeigenschapeigenschap derder grootstegrootste talentenwie tegenover zichzelftegenover zichzelf oprechtzichzelf oprecht isoprecht is enis en blijftbezit de schoonstede schoonsteschoonste eigenschapeigenschap dereigenschap der grootsteder grootste talentenwie tegenover zichzelf oprechttegenover zichzelf oprecht iszichzelf oprecht is enoprecht is en blijftbezit de schoonstede schoonste eigenschapschoonste eigenschap dereigenschap der grootsteeigenschap der grootste talentenwie tegenover zichzelf oprecht istegenover zichzelf oprecht is enzichzelf oprecht is en blijftbezit de schoonste eigenschapde schoonste eigenschap derschoonste eigenschap der grootsteeigenschap der grootste talenten

Niet in het loochenen van talenten die je bezit blijkt je bescheidenheid, maar uit het bezit van talenten die in jou geloochend wordenDe meeste mensen spreiden hun grootste talenten ten toon bij het bedriegen van zichzelfHet is een fout tegen de beleefdheid, in tegenwoordigheid van hem die gij laat zingen of een instrument bespelen, iemand anders, die dezelfde talenten bezit, onmatig te prijzen; evenals tegenover hen, die u hun verzen voorlezen, een andere dichterAlleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel der mensheid wordt door haar bezetenWie met het leven speelt, komt nooit terecht;  wie niet zichzelf beveelt, blijft altijd knechtHoe wantrouwig wij ook tegenover de oprechtheid staan van hen, met wie wij spreken, wij geloven altijd dat zij tegenover ons eerlijker zijn dan tegenover de anderen