Wie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijt


wie-u-in-uw-werk-gadeslaat-weet-weinig-van-u-zeg-mij-wat-gij-doet-als-gij-uitrust-ik-zal-u-zeggen-wie-gij-zijt
ludwig fuldawieinuwwerkgadeslaatweetweinigvanzegmijwatgijdoetalsuitrustikzalzeggenwiezijtwie uu inin uwuw werkwerk gadeslaatgadeslaat weetweet weinigweinig vanvan uzeg mijmij watwat gijgij doetdoet alsals gijgij uitrusten ikik zalzal uu zeggenzeggen wiewie gijgij zijtwie u inu in uwin uw werkuw werk gadeslaatwerk gadeslaat weetgadeslaat weet weinigweet weinig vanweinig van uzeg mij watmij wat gijwat gij doetgij doet alsdoet als gijals gij uitrusten ik zalik zal uzal u zeggenu zeggen wiezeggen wie gijwie gij zijtwie u in uwu in uw werkin uw werk gadeslaatuw werk gadeslaat weetwerk gadeslaat weet weiniggadeslaat weet weinig vanweet weinig van uzeg mij wat gijmij wat gij doetwat gij doet alsgij doet als gijdoet als gij uitrusten ik zal uik zal u zeggenzal u zeggen wieu zeggen wie gijzeggen wie gij zijtwie u in uw werku in uw werk gadeslaatin uw werk gadeslaat weetuw werk gadeslaat weet weinigwerk gadeslaat weet weinig vangadeslaat weet weinig van uzeg mij wat gij doetmij wat gij doet alswat gij doet als gijgij doet als gij uitrusten ik zal u zeggenik zal u zeggen wiezal u zeggen wie giju zeggen wie gij zijt

Zeg mij met wie gij omgaat, en ik zal u zeggen wie gij zijtZeg mij hoe ge uw avond slijt en ik zal u zeggen wie gij zijt en welke toekomst u aangrijnst of tegenlacht. Avonden zijn toetsstenen. Dalen we of rijzen we, als de dagtaak voorbij is?Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wat is roem? Het voordeel, bekend te zijn bij mensen, van wie gij zelf niets weet en om wie gij even weinig geeftZeg mij, hoeveel tegenspraak gij kunt verdragen, en ik zal u zeggen, hoeveel geest gij hebtWees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen