Wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars, als hij: 'ik hou van jou' tegen een ander zegt


wie-van-zichzelf-houdt-die-geeft-echt-iets-kostbaars-als-hij-'ik-hou-van-jou'-tegen-een-ander-zegt
harrie jekkerswievanzichzelfhoudtdiegeeftechtietskostbaarsalshij'ikhoujou'tegeneenanderzegtwie vanvan zichzelfzichzelf houdtdie geeftgeeft paspas echtecht ietsiets kostbaarsals hijik houhou vanvan joujou' tegentegen eenander zegtwie van zichzelfvan zichzelf houdtdie geeft pasgeeft pas echtpas echt ietsecht iets kostbaarsik hou vanhou van jouvan jou' tegenjou' tegen eentegen een andereen ander zegtwie van zichzelf houdtdie geeft pas echtgeeft pas echt ietspas echt iets kostbaarsik hou van jouhou van jou' tegenvan jou' tegen eenjou' tegen een andertegen een ander zegtdie geeft pas echt ietsgeeft pas echt iets kostbaarsik hou van jou' tegenhou van jou' tegen eenvan jou' tegen een anderjou' tegen een ander zegt

Ge geeft slechts weinig als ge geeft van uw bezit, Ge geeft pas echt als ge geeft van uzelf -Kahlil Gibran
ge-geeft-slechts-weinig-als-ge-geeft-van-uw-bezit-ge-geeft-echt-als-ge-geeft-van-uzelf
Wie van zijn bezit iets weggeeft, geeft slechts weinig; echt geven is: zichzelf geven -Kahlil Gibran
wie-van-zijn-bezit-iets-weggeeft-geeft-slechts-weinig-echt-geven-is-zichzelf-geven
Men zegt; hij geeft tweemaal, die snel geeft; doch hij geeft tienmaal, die te rechter tijd geeft -Johann Wolfgang von Goethe
men-zegt-hij-geeft-tweemaal-die-snel-geeft-doch-hij-geeft-tienmaal-die-te-rechter-tijd-geeft
Ik houd van de mens die kwistig omgaat met zichzelf, die geen dank wil en niet geeft omdat hijzelf iets kreeg: immers hij schenkt voortdurend en is niet zuinig op zichzelf -Friedrich Nietzsche
ik-houd-van-de-mens-die-kwistig-omgaat-met-zichzelf-die-geen-dank-wil-niet-geeft-omdat-hijzelf-iets-kreeg-immers-hij-schenkt-voortdurend-is-niet
De mens is zó gemaakt, dat als men hem maar dikwijls zegt dat hij een dwaas is, hij het ook gaat geloven; en door het dikwijls tegen zichzelf te zeggen, gelooft hij zichzelf -Blaise Pascal
de-mens-is-zó-gemaakt-dat-als-men-hem-maar-dikwijls-zegt-dat-hij-een-dwaas-is-hij-het-ook-gaat-geloven-door-het-dikwijls-tegen-zichzelf-te-zeggen