Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
godfried bomanswijhaddeneenoomdiewounaarlourdesmaartotzijnspijtmankeerdehijnietshijistochgegaaninlourdesstruikeldehijtoenmetomzwachteldbeenopkrukkenteruggekomenwij haddenhadden eeneen oomoom enen diedie wouwou naarnaar lourdesmaar tottot zijnzijn spijtspijt mankeerdemankeerde hijhij nietshij isis tochtoch gegaangegaan enen inin lourdeslourdes struikeldestruikelde hijhij isis toentoen metmet eeneen omzwachteldomzwachteld beenbeen enen opop krukkenkrukken teruggekomenwij hadden eenhadden een oomeen oom enoom en dieen die woudie wou naarwou naar lourdesmaar tot zijntot zijn spijtzijn spijt mankeerdespijt mankeerde hijmankeerde hij nietshij is tochis toch gegaantoch gegaan engegaan en inen in lourdesin lourdes struikeldelourdes struikelde hijhij is toenis toen mettoen met eenmet een omzwachteldeen omzwachteld beenomzwachteld been enbeen en open op krukkenop krukken teruggekomen

De dwaasheden waarover een man de meeste spijt heeft, zijn die welke hij niet begaan heeft toen hij de gelegenheid had -Helen Rowland
de-dwaasheden-waarover-een-man-de-meeste-spijt-heeft-zijn-die-welke-hij-niet-begaan-heeft-toen-hij-de-gelegenheid-had
Hij was een voortreffelijke jongen: toen hij nog maar nauwelijks zes jaar was, kon hij het Onze Vader al van achteren naar voren opzeggen -G. C. Lichtenberg
hij-was-een-voortreffelijke-jongen-toen-hij-nog-maar-nauwelijks-zes-jaar-was-kon-hij-het-onze-vader-al-van-achteren-naar-voren-opzeggen
Columbus is uitgevaren zonder te weten waarheen. Hij is teruggekomen zonder te weten waar hij geweest was. En tot op de huidige dag moeten wij voor zijn reis betalen -Winston Churchill
columbus-is-uitgevaren-zonder-te-weten-waarheen-hij-is-teruggekomen-zonder-te-weten-waar-hij-geweest-was-en-tot-op-de-huidige-dag-moeten-wij-voor
De wijze gebruikt zijn geest als een spiegel. Hij streeft naar niets, prijst niets. Hij weerspiegelt zonder vertekening. Daarom handelt hij zonder schade aan te brengen -Tsjwang-tse
de-wijze-gebruikt-zijn-geest-als-een-spiegel-hij-streeft-naar-niets-prijst-niets-hij-weerspiegelt-zonder-vertekening-daarom-handelt-hij-zonder
Niemand moest zich eigenlijk ooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope
niemand-moest-zich-eigenlijk-ooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-want-hij-zegt-toch-alleen-maar-dat-hij-vandaag-wijzer-is-dan-hij-gisteren