Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest


wij-jongeren-hebben-dubbele-moeite-ons-te-handhaven-in-een-tijd-waarin-alle-idealisme-vernield-verpletterd-wordt-waarin-de-mensen-zich-van-hun
anne frankwijjongerenhebbendubbelemoeiteonstehandhavenineentijdwaarinalleidealismevernieldverpletterdwordtdemensenzichvanhunlelijkstekantlatenziengetwijfeldwordtaanwaarheidrechtgoddatishetmoeilijkedezetijdenidealendromenmooieverwachtingenkomennognietopofzewordendoorgruwelijkstewerkelijkheidgetroffenzototaalverwoesthebben dubbeledubbele moeitemoeite onsons tete handhavenhandhaven inin eeneen tijdtijd waarinwaarin allealle idealismeidealisme vernieldvernield enen verpletterdverpletterd wordtwaarin dede mensenmensen zichzich vanvan hunhun lelijkstelelijkste kantkant latenlaten zienwaarin getwijfeldgetwijfeld wordtwordt aanaan waarheidrecht enen goddat isis hethet moeilijkemoeilijke inin dezedeze tijdendromen mooiemooie verwachtingenverwachtingen komenkomen nognog nietniet opze wordenworden doorde gruwelijkstegruwelijkste werkelijkheidwerkelijkheid getroffengetroffen enen zozo totaaltotaal verwoesthebben dubbele moeitedubbele moeite onsmoeite ons teons te handhavente handhaven inhandhaven in eenin een tijdeen tijd waarintijd waarin allewaarin alle idealismealle idealisme vernieldidealisme vernield envernield en verpletterden verpletterd wordtwaarin de mensende mensen zichmensen zich vanzich van hunvan hun lelijkstehun lelijkste kantlelijkste kant latenkant laten zienwaarin getwijfeld wordtgetwijfeld wordt aanwordt aan waarheidrecht en goddat is hetis het moeilijkehet moeilijke inmoeilijke in dezein deze tijdendromen mooie verwachtingenmooie verwachtingen komenverwachtingen komen nogkomen nog nietnog niet opop of zeze worden doorworden door dedoor de gruwelijkstede gruwelijkste werkelijkheidgruwelijkste werkelijkheid getroffenwerkelijkheid getroffen engetroffen en zoen zo totaalzo totaal verwoest

De totaalsom van ons leven wordt gevormd door de uren waarin wij liefhadden -Wilhelm Busch
de-totaalsom-van-ons-leven-wordt-gevormd-door-de-uren-waarin-wij-liefhadden
Er is een tijd waarin het leven ons draagt; er is ook een tijd waarin wij op onze beurt het leven dragen -Victor Cherbuliez
er-is-een-tijd-waarin-het-leven-ons-draagt-er-is-ook-een-tijd-waarin-wij-op-onze-beurt-het-leven-dragen
Wij verbranden weliswaar geen heksen meer, maar wel elke brief, waarin ons een ongezouten waarheid gezegd wordt -G. C. Lichtenberg
wij-verbranden-weliswaar-geen-heksen-meer-maar-wel-elke-brief-waarin-ons-een-ongezouten-waarheid-gezegd-wordt
Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben -Eckhart Tolle
het-oog-waarin-ik-god-zie-is-hetzelfde-oog-waarin-god-mij-ziet-mijn-oog-gods-oog-dat-is-één-oog-één-zien-één-liefhebben
Veel machthebbers hebben zich door middel van hun wreedheden zelfs in tijden van vrede niet weten te handhaven, om dan nog maar niet te spreken over tijden van oorlog wanneer álles op losse schroeven staat -Machiavelli
veel-machthebbers-hebben-zich-door-middel-van-hun-wreedheden-zelfs-in-tijden-van-vrede-niet-weten-te-handhaven-om-dan-nog-maar-niet-te-spreken-over