Wij leven in een wereld waarin de mensen niet weten wat zij willen en bereid zijn door de hel te gaan om het te krijgen


wij-leven-in-een-wereld-waarin-de-mensen-niet-weten-wat-zij-willen-bereid-zijn-door-de-hel-te-gaan-om-het-te-krijgen
don marquiswijlevenineenwereldwaarindemensennietwetenwatzijwillenbereidzijndoorheltegaanomhetkrijgenwij levenleven inin eeneen wereldwereld waarinwaarin dede mensenmensen nietniet wetenweten watwat zijzij willenwillen enen bereidbereid zijnzijn doorde helhel tete gaangaan omom hethet tete krijgenwij leven inleven in eenin een wereldeen wereld waarinwereld waarin dewaarin de mensende mensen nietmensen niet wetenniet weten watweten wat zijwat zij willenzij willen enwillen en bereiden bereid zijnbereid zijn doorzijn door dedoor de helde hel tehel te gaante gaan omgaan om hetom het tehet te krijgenwij leven in eenleven in een wereldin een wereld waarineen wereld waarin dewereld waarin de mensenwaarin de mensen nietde mensen niet wetenmensen niet weten watniet weten wat zijweten wat zij willenwat zij willen enzij willen en bereidwillen en bereid zijnen bereid zijn doorbereid zijn door dezijn door de heldoor de hel tede hel te gaanhel te gaan omte gaan om hetgaan om het teom het te krijgenwij leven in een wereldleven in een wereld waarinin een wereld waarin deeen wereld waarin de mensenwereld waarin de mensen nietwaarin de mensen niet wetende mensen niet weten watmensen niet weten wat zijniet weten wat zij willenweten wat zij willen enwat zij willen en bereidzij willen en bereid zijnwillen en bereid zijn dooren bereid zijn door debereid zijn door de helzijn door de hel tedoor de hel te gaande hel te gaan omhel te gaan om hette gaan om het tegaan om het te krijgen

Laten wij hopen wat zij willen, maar dragen wat wij krijgen -Marcus Tullius Cicero
laten-wij-hopen-wat-zij-willen-maar-dragen-wat-wij-krijgen
Veel mensen zijn bang om te zeggen wat ze willen. Daarom krijgen ze niet wat ze willen -Madonna
veel-mensen-zijn-bang-om-te-zeggen-wat-ze-willen-daarom-krijgen-ze-niet-wat-ze-willen
Wij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn -Francois de la Rochefoucauld
wij-zouden-er-meer-bij-winnen-door-ons-te-laten-zien-zoals-wij-zijn-dan-door-te-willen-schijnen-wat-wij-niet-zijn
Wij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn. -Francois de la Rochefoucauld
wij-zouden-er-meer-bij-winnen-door-ons-te-laten-zien-zoals-wij-zijn-dan-door-te-willen-schijnen-wat-wij-niet-zijn
Men moet de mensen niet beoordelen naar wat zij niet weten, doch naar wat zij weten en de wijze waarop zij het weten -Vauvenargues
men-moet-de-mensen-niet-beoordelen-naar-wat-zij-niet-weten-doch-naar-wat-zij-weten-de-wijze-waarop-zij-het-weten