Wij maken grote reizen om dingen te zien, waarop wij in onze eigen omgeving geen acht slaan


wij-maken-grote-reizen-om-dingen-te-zien-waarop-wij-in-onze-eigen-omgeving-geen-acht-slaan
plinius de jongerewijmakengrotereizenomdingentezienwaaropwijinonzeeigenomgevinggeenachtslaanwij makenmaken grotegrote reizenreizen omom dingendingen tete zienwaarop wijwij inin onzeonze eigeneigen omgevingomgeving geengeen achtacht slaanwij maken grotemaken grote reizengrote reizen omreizen om dingenom dingen tedingen te zienwaarop wij inwij in onzein onze eigenonze eigen omgevingeigen omgeving geenomgeving geen achtgeen acht slaanwij maken grote reizenmaken grote reizen omgrote reizen om dingenreizen om dingen teom dingen te zienwaarop wij in onzewij in onze eigenin onze eigen omgevingonze eigen omgeving geeneigen omgeving geen achtomgeving geen acht slaanwij maken grote reizen ommaken grote reizen om dingengrote reizen om dingen tereizen om dingen te zienwaarop wij in onze eigenwij in onze eigen omgevingin onze eigen omgeving geenonze eigen omgeving geen achteigen omgeving geen acht slaan

Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan -Plinius de Oudere
wij-maken-grote-reizen-om-dingen-te-zien-waarop-wij-in-onze-woonplaats-geen-acht-slaan
Wij zijn zelf de oorzaak van onze belemmeringen; neem je dus in acht voor jezelf, dan neem je je goed in acht -Eckhart Tolle
wij-zijn-zelf-de-oorzaak-van-onze-belemmeringen-neem-dus-in-acht-voor-jezelf-dan-neem-goed-in-acht
Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien -Leo Tolstoj
geluk-is-niet-afhankelijk-van-dingen-buiten-ons-maar-van-de-manier-waarop-wij-die-zien
Wij zien alles door onszelf heen. Wij zijn een medium, dat zich altijd bevindt tussen ons en de dingen -Joseph Joubert
wij-zien-alles-door-onszelf-heen-wij-zijn-een-medium-dat-zich-altijd-bevindt-tussen-ons-de-dingen