Wij weten dat het leven slechts een toneel is, waarop wij de dwaas kunnen spelen, zolang die rol ons aanstaat


wij-weten-dat-het-leven-slechts-een-toneel-is-waarop-wij-de-dwaas-kunnen-spelen-zolang-die-rol-ons-aanstaat
robert louis stevensonwijwetendathetlevenslechtseentoneeliswaaropwijdedwaaskunnenspelenzolangdierolonsaanstaatwij wetenweten datdat hethet levenleven slechtsslechts eeneen toneeltoneel iswaarop wijwij dede dwaasdwaas kunnenkunnen spelenzolang diedie rolrol onsons aanstaatwij weten datweten dat hetdat het levenhet leven slechtsleven slechts eenslechts een toneeleen toneel iswaarop wij dewij de dwaasde dwaas kunnendwaas kunnen spelenzolang die roldie rol onsrol ons aanstaatwij weten dat hetweten dat het levendat het leven slechtshet leven slechts eenleven slechts een toneelslechts een toneel iswaarop wij de dwaaswij de dwaas kunnende dwaas kunnen spelenzolang die rol onsdie rol ons aanstaatwij weten dat het levenweten dat het leven slechtsdat het leven slechts eenhet leven slechts een toneelleven slechts een toneel iswaarop wij de dwaas kunnenwij de dwaas kunnen spelenzolang die rol ons aanstaat

Wij kiezen onze eigen rol niet in het leven en hebben ook met de rolverdeling niets uit te staan; onze plicht is het, de rol die ons is opgelegd is, goed te spelen -Epictetus
wij-kiezen-onze-eigen-rol-niet-in-het-leven-hebben-ook-met-de-rolverdeling-niets-uit-te-staan-onze-plicht-is-het-de-rol-die-ons-is-opgelegd-is-goed
Wij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaan -Johann Wolfgang von Goethe
wij-leren-eigenlijk-slechts-uit-die-boeken-welke-wij-niet-kunnen-beoordelen-konden-wij-dat-wel-dan-moest-de-schrijver-bij-ons-in-de-leer-gaan
Hoe kunnen wij verlangen dat een ander ons geheim bewaart, wanneer wij het niet eens zelf weten te bewaren? -Francois de la Rochefoucauld
hoe-kunnen-wij-verlangen-dat-een-ander-ons-geheim-bewaart-wanneer-wij-het-niet-eens-zelf-weten-te-bewaren
De hoogste kennis over God, die wij in dit leven kunnen verkrijgen, bestaat uit het weten, dat Hij verheven is boven alles, wat wij van hem denken -Thomas van Aquino
de-hoogste-kennis-over-god-die-wij-in-dit-leven-kunnen-verkrijgen-bestaat-uit-het-weten-dat-hij-verheven-is-boven-alles-wat-wij-van-hem-denken
Het verderfelijkste zelfbedrog, dat wij mensen ons wijsmaken, is misschien wel, dat wij zonder zelf bedrog zouden kunnen leven -Ernst Hohenemser
het-verderfelijkste-zelfbedrog-dat-wij-mensen-ons-wijsmaken-is-misschien-wel-dat-wij-zonder-zelf-bedrog-zouden-kunnen-leven