Wijsheid en goedheid zijn geboren als tweeling, één hart moet kloppen voor beide zusters, die nooit zonder elkaar worden gezien


wijsheid-goedheid-zijn-geboren-als-tweeling-één-hart-moet-kloppen-voor-beide-zusters-die-nooit-zonder-elkaar-worden-gezien
william cowperwijsheidgoedheidzijngeborenalstweelingéénhartmoetkloppenvoorbeidezustersdienooitzonderelkaarwordengezienwijsheid enen goedheidgoedheid zijnzijn geborengeboren alsals tweelingéén harthart moetmoet kloppenkloppen voorbeide zustersdie nooitnooit zonderzonder elkaarelkaar wordenworden gezienwijsheid en goedheiden goedheid zijngoedheid zijn geborenzijn geboren alsgeboren als tweelingéén hart moethart moet kloppenmoet kloppen voorkloppen voor beidevoor beide zustersdie nooit zondernooit zonder elkaarzonder elkaar wordenelkaar worden gezienwijsheid en goedheid zijnen goedheid zijn geborengoedheid zijn geboren alszijn geboren als tweelingéén hart moet kloppenhart moet kloppen voormoet kloppen voor beidekloppen voor beide zustersdie nooit zonder elkaarnooit zonder elkaar wordenzonder elkaar worden gezienwijsheid en goedheid zijn geborenen goedheid zijn geboren alsgoedheid zijn geboren als tweelingéén hart moet kloppen voorhart moet kloppen voor beidemoet kloppen voor beide zustersdie nooit zonder elkaar wordennooit zonder elkaar worden gezien

Wie zich voor eeuwig bindt moet onderzoeken of hart en hart bij elkaar passen -Friedrich von Schiller
wie-zich-voor-eeuwig-bindt-moet-onderzoeken-of-hart-hart-bij-elkaar-passen
Gierigheid en geluk hebben elkaar nooit gezien, hoe zouden zij dan met elkaar bekend hebben moeten raken? -Benjamin Franklin
gierigheid-geluk-hebben-elkaar-nooit-gezien-hoe-zouden-zij-dan-met-elkaar-bekend-hebben-moeten-raken
Ik heb nooit een masker voor een gezicht gezien zonder dat ik in de verleiding kwam het af te rukken -Alfred de Vigny
ik-heb-nooit-een-masker-voor-een-gezicht-gezien-zonder-dat-ik-in-de-verleiding-kwam-het-af-te-rukken
De gelukkigsten op aarde zijn zij die nooit geboren worden -Willy Sneeuw
de-gelukkigsten-op-aarde-zijn-zij-die-nooit-geboren-worden