Wil men de reputatie hebben ergens in uit te munten, dan is de kortste en schoonste weg daartoe te trachten er ook werkelijk in uit te munten


wil-men-de-reputatie-hebben-ergens-in-uit-te-munten-dan-is-de-kortste-schoonste-weg-daartoe-te-trachten-er-ook-werkelijk-in-uit-te-munten
socrateswilmendereputatiehebbenergensinuittemuntendaniskortsteschoonstewegdaartoetrachtenerookwerkelijkmuntenwil menmen dede reputatiereputatie hebbenhebben ergensergens inin uituit tete muntendan isis dede kortstekortste enen schoonsteschoonste wegweg daartoedaartoe tete trachtentrachten erer ookook werkelijkwerkelijk inin uituit tete muntenwil men demen de reputatiede reputatie hebbenreputatie hebben ergenshebben ergens inergens in uitin uit teuit te muntendan is deis de kortstede kortste enkortste en schoonsteen schoonste wegschoonste weg daartoeweg daartoe tedaartoe te trachtente trachten ertrachten er ooker ook werkelijkook werkelijk inwerkelijk in uitin uit teuit te muntenwil men de reputatiemen de reputatie hebbende reputatie hebben ergensreputatie hebben ergens inhebben ergens in uitergens in uit tein uit te muntendan is de kortsteis de kortste ende kortste en schoonstekortste en schoonste wegen schoonste weg daartoeschoonste weg daartoe teweg daartoe te trachtendaartoe te trachten erte trachten er ooktrachten er ook werkelijker ook werkelijk inook werkelijk in uitwerkelijk in uit tein uit te muntenwil men de reputatie hebbenmen de reputatie hebben ergensde reputatie hebben ergens inreputatie hebben ergens in uithebben ergens in uit teergens in uit te muntendan is de kortste enis de kortste en schoonstede kortste en schoonste wegkortste en schoonste weg daartoeen schoonste weg daartoe teschoonste weg daartoe te trachtenweg daartoe te trachten erdaartoe te trachten er ookte trachten er ook werkelijktrachten er ook werkelijk iner ook werkelijk in uitook werkelijk in uit tewerkelijk in uit te munten

Wijsheid en waarheid herkent men aan de klank, evenals munten -Ernst Hohenemser
wijsheid-waarheid-herkent-men-aan-de-klank-evenals-munten
Complimenten zijn als munten, wier werkelijke waarde geringer is dan de nominale -Max Weber
complimenten-zijn-als-munten-wier-werkelijke-waarde-geringer-is-dan-de-nominale
Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist -Vincent van Gogh
kleur-drukt-uit-zichzelf-iets-uit-dat-kan-men-niet-missen-daar-moet-men-gebruik-van-maken-wat-mooi-doet-werkelijk-mooi-is-ook-juist
De kortste weg naar roem is te zijn wat men wil schijnen -Socrates
de-kortste-weg-naar-roem-is-te-zijn-wat-men-wil-schijnen
Niet dat zij iets nieuws voor de eerste maal zien, maar dat zij het van ouds bekende, door iedereen geziene, maar over het hoofd geziene, als nieuw zien, daarin munten de waarlijk originele koppen uit -Friedrich Nietzsche
niet-dat-zij-iets-nieuws-voor-de-eerste-maal-zien-maar-dat-zij-het-van-ouds-bekende-door-iedereen-geziene-maar-over-het-hoofd-geziene-als-nieuw-zien
Geloof is een gevaar dat men geheel en al uit de weg moet gaan, wil men de waarheid van wat is zien -Krishnamurti
geloof-is-een-gevaar-dat-men-geheel-al-uit-de-weg-moet-gaan-wil-men-de-waarheid-van-wat-is-zien