Ze bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijne


ze-bewees-hem-haar-liefde-door-met-iedereen-naar-bed-te-gaan-behalve-met-hem-de-theaterdirecteuren-zullen-hem-bewijzen-dat-hij-talent-heeft-door-alle
alfred capuszebeweeshemhaarliefdedoormetiedereennaarbedtegaanbehalvehemdetheaterdirecteurenzullenbewijzendathijtalentheeftallestukkenspelendezijneze beweesbewees hemhem haarhaar liefdeliefde doormet iedereeniedereen naarnaar bedbed tete gaanbehalve metmet hemde theaterdirecteurentheaterdirecteuren zullenzullen hemhem bewijzenbewijzen datdat hijhij talenttalent heeftheeft dooralle stukkenstukken tete spelenbehalve dede zijneze bewees hembewees hem haarhem haar liefdehaar liefde doorliefde door metdoor met iedereenmet iedereen naariedereen naar bednaar bed tebed te gaanbehalve met hemde theaterdirecteuren zullentheaterdirecteuren zullen hemzullen hem bewijzenhem bewijzen datbewijzen dat hijdat hij talenthij talent heefttalent heeft doorheeft door alledoor alle stukkenalle stukken testukken te spelenbehalve de zijne

Een man zal, als hij eenmaal van een vrouw heeft gehouden, alles voor haar doen, behalve dòòr gaan met van haar te houden -Oscar Wilde
een-man-zal-als-hij-eenmaal-van-een-vrouw-heeft-gehouden-alles-voor-haar-doen-behalve-dòòr-gaan-met-van-haar-te-houden
Alles is mogelijk bij de mens, er is geen touw aan hem vast te knopen, behalve om hem op te hangen -Harry Mulisch
alles-is-mogelijk-bij-de-mens-er-is-geen-touw-aan-hem-vast-te-knopen-behalve-om-hem-op-te-hangen
Het is even moeilijk om een man thuis te houden nadat je met hem getrouwd bent, als het was om hem naar huis te krijgen voordat je met hem getrouwd was -Helen Rowland
het-is-even-moeilijk-om-een-man-thuis-te-houden-nadat-met-hem-getrouwd-bent-als-het-was-om-hem-naar-huis-te-krijgen-voordat-met-hem-getrouwd-was
Iedereen kan een feeks temmen behalve hij die met haar getrouwd is -Robert Burton
iedereen-kan-een-feeks-temmen-behalve-hij-die-met-haar-getrouwd-is
Als gij een vijand hebt, vergeldt hem dan niet kwaad met goed; want dat maakt hem beschaamd. Doch bewijst, dat hij u iets goeds heeft gedaan -Friedrich Nietzsche
als-gij-een-vijand-hebt-vergeldt-hem-dan-niet-kwaad-met-goed-want-dat-maakt-hem-beschaamd-doch-bewijst-dat-hij-u-iets-goeds-heeft-gedaan
De Calvinisten gaan met de Almachtige God om als met een dienstknecht; de Lutheranen gaan met Hem om als met een gelijke; de Katholieken gaan met Hem om als met een God -Frederik II van Pruisen
de-calvinisten-gaan-met-de-almachtige-god-om-als-met-een-dienstknecht-de-lutheranen-gaan-met-hem-om-als-met-een-gelijke-de-katholieken-gaan-met-hem-om