Zij die zich in het begin het meest haasten, schieten tegen het eind gewoonlijk het langzaamst op


zij-die-zich-in-het-begin-het-meest-haasten-schieten-tegen-het-eind-gewoonlijk-het-langzaamst-op
erasmuszijdiezichinhetbeginmeesthaastenschietentegeneindgewoonlijklangzaamstopzij diedie zichzich inin hethet beginbegin hethet meestmeest haastenschieten tegentegen hethet eindeind gewoonlijkgewoonlijk hethet langzaamstlangzaamst opzij die zichdie zich inzich in hetin het beginhet begin hetbegin het meesthet meest haastenschieten tegen hettegen het eindhet eind gewoonlijkeind gewoonlijk hetgewoonlijk het langzaamsthet langzaamst opzij die zich indie zich in hetzich in het beginin het begin hethet begin het meestbegin het meest haastenschieten tegen het eindtegen het eind gewoonlijkhet eind gewoonlijk heteind gewoonlijk het langzaamstgewoonlijk het langzaamst opzij die zich in hetdie zich in het beginzich in het begin hetin het begin het meesthet begin het meest haastenschieten tegen het eind gewoonlijktegen het eind gewoonlijk hethet eind gewoonlijk het langzaamsteind gewoonlijk het langzaamst op

In het begin verzet een vrouw zich tegen de stormloop van een man, maar aan het eind verhindert zij zijn terugtocht -Oscar Wilde
in-het-begin-verzet-een-vrouw-zich-tegen-de-stormloop-van-een-man-maar-aan-het-eind-verhindert-zij-zijn-terugtocht
Het beste wat men kan hopen is aan het eind een beetje minder degene te zijn die mens aan het begin en in het midden was -Samuel Beckett
het-beste-wat-men-kan-hopen-is-aan-het-eind-een-beetje-minder-degene-te-zijn-die-mens-aan-het-begin-in-het-midden-was
Het begin ligt dikwijls in onze macht, het midden zelden, het eind nooit -Theodor Gottlieb von Hippel
het-begin-ligt-dikwijls-in-onze-macht-het-midden-zelden-het-eind-nooit
Bergen zijn het begin en het eind van elk natuurlandschap -John Ruskin
bergen-zijn-het-begin-het-eind-van-elk-natuurlandschap
Het eind van 't snoeven is der waardigheid begin -Edward Young
het-eind-van-'t-snoeven-is-der-waardigheid-begin
Wie als eerste op het slagveld is en de vijand afwacht is uitgerust; degene die later komt en zich in de slag moet haasten is vermoeid -Sun Tzu
wie-als-eerste-op-het-slagveld-is-de-vijand-afwacht-is-uitgerust-degene-die-later-komt-zich-in-de-slag-moet-haasten-is-vermoeid