Zij, die zich verdraagzaam wanen, geven ieder het recht op zijn manier te eren. Maar hun verdraagzaam verdwijnt, wanneer iemand het recht opeist God niet te eren


zij-die-zich-verdraagzaam-wanen-geven-ieder-het-recht-op-zijn-manier-te-eren-maar-hun-verdraagzaam-verdwijnt-wanneer-iemand-het-recht-opeist-god-niet
jan greshoffzijdiezichverdraagzaamwanengeveniederhetrechtopzijnmanierteerenmaarhunverdwijntwanneeriemandopeistgodnieterendie zichzich verdraagzaamverdraagzaam wanengeven iederieder hethet rechtrecht opop zijnzijn maniermanier tete erenmaar hunhun verdraagzaamverdraagzaam verdwijntwanneer iemandhet rechtrecht opeistopeist godgod nietniet tete erendie zich verdraagzaamzich verdraagzaam wanengeven ieder hetieder het rechthet recht oprecht op zijnop zijn manierzijn manier temanier te erenmaar hun verdraagzaamhun verdraagzaam verdwijntwanneer iemand hetiemand het rechthet recht opeistrecht opeist godopeist god nietgod niet teniet te eren

Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodigLaat ons God in Adam eren. Al wat God behaagt is welDegenen die zich aan je binden behoor je te eren en te beminnenEen volksregering wordt door te veel hartstochten beheerst om billijk en verdraagzaam te blijven. Zij handhaaft zich slechts door hoe langer hoe despotischer te wordenIeder is zijn plicht en recht duidelijk bewust; het recht voor zichzelf en de plicht voor de anderenHet is een bewijs van moed zijn vijand te kunnen eren