Zij zijn vol van de hoogste ideeën, verbazend of belachelijk. Ieder weet hoe men het doen moet, maar geen een kan het doen


zij-zijn-vol-van-de-hoogste-ideeën-verbazend-of-belachelijk-ieder-weet-hoe-men-het-doen-moet-maar-geen-een-kan-het-doen
franz grillparzerzijzijnvolvandehoogsteideenverbazendofbelachelijkiederweethoemenhetdoenmoetmaargeeneenkanzij zijnzijn volvol vanvan dede hoogstehoogste ideeënieder weetweet hoehoe menmen hethet doendoen moetmaar geengeen eeneen kankan hethet doenzij zijn volzijn vol vanvol van devan de hoogstede hoogste ideeënverbazend of belachelijkieder weet hoeweet hoe menhoe men hetmen het doenhet doen moetmaar geen eengeen een kaneen kan hetkan het doenzij zijn vol vanzijn vol van devol van de hoogstevan de hoogste ideeënieder weet hoe menweet hoe men hethoe men het doenmen het doen moetmaar geen een kangeen een kan heteen kan het doenzij zijn vol van dezijn vol van de hoogstevol van de hoogste ideeënieder weet hoe men hetweet hoe men het doenhoe men het doen moetmaar geen een kan hetgeen een kan het doen

Het leven kan vol zegen zijn, als men maar weet hoe die te ontvangen -Inayat Khan
het-leven-kan-vol-zegen-zijn-als-men-maar-weet-hoe-die-te-ontvangen
Bij het skiën moet je eigenlijk maar drie dingen leren: hoe de ski's om te doen, hoe je naar beneden kunt glijden en hoe je kan lopen in de ziekenhuisgangen -Lord Mancroft
bij-het-skiën-moet-eigenlijk-maar-drie-dingen-leren-hoe-de-ski's-om-te-doen-hoe-naar-beneden-kunt-glijden-hoe-kan-lopen-in-de-ziekenhuisgangen
Laat ieder van ons zich afvragen, niet enkel wat de regering voor mij kan doen, maar wat ik voor mijzelf kan doen -Richard Nixon
laat-ieder-van-ons-zich-afvragen-niet-enkel-wat-de-regering-voor-mij-kan-doen-maar-wat-ik-voor-mijzelf-kan-doen
Men moet de moed bezitten te doen als ieder ander om verschillend van de rest te kunnen zijn -Jean-Paul Sartre
men-moet-de-moed-bezitten-te-doen-als-ieder-ander-om-verschillend-van-de-rest-te-kunnen-zijn
Er is een groot verschil tussen 'ik kan dat niet doen' en 'ík wil dat niet doen' gewoonlijk moet men dit laatste verstaan als men het eerste zegt -Mencius
er-is-een-groot-verschil-tussen-'ik-kan-dat-niet-doen'-'ík-wil-dat-niet-doen'-gewoonlijk-moet-men-dit-laatste-verstaan-als-men-het-eerste-zegt
Wat kan men doen plaats vinden in een geest, die reeds vol is van zichzelf? -Joseph Joubert
wat-kan-men-doen-plaats-vinden-in-een-geest-die-reeds-vol-is-van-zichzelf