Zo spreekt alle grote liefde; die gaat boven vergeving en medelijden uit. Met moet zijn hart vasthouden; want laat met het glippen, hoe schielijk gaat dan het hoofd er vandoor


zo-spreekt-alle-grote-liefde-die-gaat-boven-vergeving-medelijden-uit-met-moet-zijn-hart-vasthouden-want-laat-met-het-glippen-hoe-schielijk-gaat-dan
friedrich nietzschezospreektallegroteliefdediegaatbovenvergevingmedelijdenuitmetmoetzijnhartvasthoudenwantlaatmethetglippenhoeschielijkdanhoofdervandoorzo spreektspreekt allealle grotegrote liefdedie gaatgaat bovenboven vergevingvergeving enen medelijdenmedelijden uitmet moetmoet zijnzijn harthart vasthoudenwant laatlaat metmet hethet glippenhoe schielijkschielijk gaatgaat dandan hethet hoofdhoofd erer vandoorzo spreekt allespreekt alle grotealle grote liefdedie gaat bovengaat boven vergevingboven vergeving envergeving en medelijdenen medelijden uitmet moet zijnmoet zijn hartzijn hart vasthoudenwant laat metlaat met hetmet het glippenhoe schielijk gaatschielijk gaat dangaat dan hetdan het hoofdhet hoofd erhoofd er vandoor

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart -Nelson Mandela
als-met-een-mens-praat-in-een-taal-die-hij-verstaat-gaat-het-in-zijn-hoofd-als-met-hem-praat-in-zijn-eigen-taal-gaat-het-in-zijn-hart
Een vrouw die er met haar minnaar vandoor gaat, laat haar man niet in de steek: ze ontlast hem van een ontrouwe vrouw -Sacha Guitry
een-vrouw-die-er-met-haar-minnaar-vandoor-gaat-laat-haar-man-niet-in-de-steek-ze-ontlast-hem-van-een-ontrouwe-vrouw
De kunstenaar moet met het hoofd kunnen voelen en met het hart denken -Fliegende Blätter
de-kunstenaar-moet-met-het-hoofd-kunnen-voelen-met-het-hart-denken
Sommige mannen hebben gezucht omdat men er met hun vrouw vandoor was gegaan, de meesten echter omdat niemand er met de hunne vandoor wilde gaan -Friedrich Nietzsche
sommige-mannen-hebben-gezucht-omdat-men-er-met-hun-vrouw-vandoor-was-gegaan-de-meesten-echter-omdat-niemand-er-met-de-hunne-vandoor-wilde-gaan