Zolang het parlement de poëzie niet bepaalt, heb ik geen enkel bezwaar tegen algemeen kiesrecht


zolang-het-parlement-de-poëzie-niet-bepaalt-heb-ik-geen-enkel-bezwaar-tegen-algemeen-kiesrecht
jan greshoffzolanghetparlementdepozienietbepaalthebikgeenenkelbezwaartegenalgemeenkiesrechtzolang hethet parlementparlement dede poëziepoëzie nietniet bepaaltheb ikik geengeen enkelenkel bezwaarbezwaar tegentegen algemeenalgemeen kiesrechtzolang het parlementhet parlement deparlement de poëziede poëzie nietpoëzie niet bepaaltheb ik geenik geen enkelgeen enkel bezwaarenkel bezwaar tegenbezwaar tegen algemeentegen algemeen kiesrechtzolang het parlement dehet parlement de poëzieparlement de poëzie nietde poëzie niet bepaaltheb ik geen enkelik geen enkel bezwaargeen enkel bezwaar tegenenkel bezwaar tegen algemeenbezwaar tegen algemeen kiesrechtzolang het parlement de poëziehet parlement de poëzie nietparlement de poëzie niet bepaaltheb ik geen enkel bezwaarik geen enkel bezwaar tegengeen enkel bezwaar tegen algemeenenkel bezwaar tegen algemeen kiesrecht

Ik heb geen bezwaar tegen geweld, seks en perversiteiten op T.V. Zolang het maar deftig blijftIk heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten gelovenAls het algemeen kiesrecht in het rijk der planten bestond, zouden de brandnetels de rozen en de lelies verbannenHet algemeen kiesrecht is een smadelijke slavernij van het verstand door het aantalEen nihilist buigt voor geen enkele autoriteit en aanvaardt geen enkel beginsel, al wordt het nog zo algemeen geaccepteerd, zonder voorafgaand onderzoek'Wat vindt u over voorhuwelijkse betrekkingen?' - 'Ik heb daar niks op tegen, zolang ze daardoor maar niet te laat op de huwelijksceremonie komen.'