Zolang men de dingen begeert, bezit men deze niet; als men ze bezit, heeft men ze lief, maar de begeerte vergaat


zolang-men-de-dingen-begeert-bezit-men-deze-niet-als-men-ze-bezit-heeft-men-ze-lief-maar-de-begeerte-vergaat
eckhart tollezolangmendedingenbegeertbezitdezenietalszebezitheeftliefmaarbegeertevergaatzolang menmen dede dingendingen begeertbezit menmen dezedeze nietals menmen zeze bezitheeft menmen zeze liefmaar dede begeertebegeerte vergaatzolang men demen de dingende dingen begeertbezit men dezemen deze nietals men zemen ze bezitheeft men zemen ze liefmaar de begeertede begeerte vergaatzolang men de dingenmen de dingen begeertbezit men deze nietals men ze bezitheeft men ze liefmaar de begeerte vergaatzolang men de dingen begeert

De rijkdom leert niet, dat men zich niet druk moet maken om rijkdom. Het bezit van veel geld geeft niet de rust die men heeft als men het niet begeertMen weet niets, maar men koketteert daarmee, totdat het eruitziet alsof men een grote geheime kennis bezitZolang men bang is zich in de ogen van anderen belachelijk te maken, heeft men nog niet werkelijk liefMen minacht niet iedereen, die ondeugden bezit, maar men minacht wel iedereen, die geen enkele deugd bezitZolang men zwijgt, kan men voor wijze gelden; maar als men spreken gaat, dan is men het slechts zeldenMen is niet rijk door wat men bezit, maar door wat men met waardigheid ontberen kan