Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg


zolang-we-de-samenhang-tussen-de-dingen-tussen-oorzaak-gevolg-niet-hebben-begrepen-zien-we-tegen-de-toekomst-op-als-tegen-een-berg
alainzolangwedesamenhangtussendingenoorzaakgevolgniethebbenbegrepenzientegentoekomstopalseenbergzolang wewe dede samenhangsamenhang tussentussen dede dingendingen enen tussentussen oorzaakoorzaak enen gevolggevolg nietniet hebbenhebben begrepenzien wewe tegentegen dede toekomsttoekomst opop alsals tegentegen eeneen bergzolang we dewe de samenhangde samenhang tussensamenhang tussen detussen de dingende dingen endingen en tussenen tussen oorzaaktussen oorzaak enoorzaak en gevolgen gevolg nietgevolg niet hebbenniet hebben begrepenzien we tegenwe tegen detegen de toekomstde toekomst optoekomst op alsop als tegenals tegen eentegen een bergzolang we de samenhangwe de samenhang tussende samenhang tussen desamenhang tussen de dingentussen de dingen ende dingen en tussendingen en tussen oorzaaken tussen oorzaak entussen oorzaak en gevolgoorzaak en gevolg nieten gevolg niet hebbengevolg niet hebben begrepenzien we tegen dewe tegen de toekomsttegen de toekomst opde toekomst op alstoekomst op als tegenop als tegen eenals tegen een bergzolang we de samenhang tussenwe de samenhang tussen dede samenhang tussen de dingensamenhang tussen de dingen entussen de dingen en tussende dingen en tussen oorzaakdingen en tussen oorzaak enen tussen oorzaak en gevolgtussen oorzaak en gevolg nietoorzaak en gevolg niet hebbenen gevolg niet hebben begrepenzien we tegen de toekomstwe tegen de toekomst optegen de toekomst op alsde toekomst op als tegentoekomst op als tegen eenop als tegen een berg

Tussen gezond verstand en goede smaak is hetzelfde verschil als tussen oorzaak en gevolg. -Jean de la Bruyère
tussen-gezond-verstand-goede-smaak-is-hetzelfde-verschil-als-tussen-oorzaak-gevolg
Toeval bestaat niet. We noemen zo een gevolg van een oorzaak die we niet zien -Voltaire
toeval-bestaat-niet-we-noemen-zo-een-gevolg-van-een-oorzaak-die-we-niet-zien
De wereld wordt beheerst door oorzaak en gevolg, alle dingen hebben een begin en een einde. Weten wat eerst moet komen en wat laatst, is dicht bij de Tau zijn -Confucius
de-wereld-wordt-beheerst-door-oorzaak-gevolg-alle-dingen-hebben-een-begin-een-einde-weten-wat-eerst-moet-komen-wat-laatst-is-dicht-bij-de-tau-zijn
Als je moet kiezen tussen twee kwaden, kies dan niets, tussen twee goede dingen, kies dan beide -Tryon Edwards
als-moet-kiezen-tussen-twee-kwaden-kies-dan-niets-tussen-twee-goede-dingen-kies-dan-beide