Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid


zorg-komt-voort-uit-vrees-vrees-komt-voort-uit-de-wolken-van-onwetendheid
inayat khanzorgkomtvoortuitvreesdewolkenvanonwetendheidzorg komtkomt voortvoort uituit vreesvrees enen vreesvrees komtkomt voortvoort uituit dede wolkenwolken vanvan onwetendheidzorg komt voortkomt voort uitvoort uit vreesuit vrees envrees en vreesen vrees komtvrees komt voortkomt voort uitvoort uit deuit de wolkende wolken vanwolken van onwetendheidzorg komt voort uitkomt voort uit vreesvoort uit vrees enuit vrees en vreesvrees en vrees komten vrees komt voortvrees komt voort uitkomt voort uit devoort uit de wolkenuit de wolken vande wolken van onwetendheidzorg komt voort uit vreeskomt voort uit vrees envoort uit vrees en vreesuit vrees en vrees komtvrees en vrees komt voorten vrees komt voort uitvrees komt voort uit dekomt voort uit de wolkenvoort uit de wolken vanuit de wolken van onwetendheid

De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voortMoed komt vaak voort uit vreesVeel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijnKracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wilOnze gehechtheid aan het leven, of liever onze vrees voor de dood, komt zeker niet uit ons kennen voort, in welk geval ze het resultaat zou zijn van een verstandelijk besef van wat dit leven waard is, maar die doodsangst vindt zijn wortels rechtstreeks in de Wil. Zoals we het leven worden binnengelokt door de volkomen illusoire drift van de lustbevrediging, zo worden we erin vastgehouden door de stellig even illusoire vrees voor de doodDe waarheid komt makkelijk uit fouten voort dan uit verwarring