Zou alles niet van nature in schoonheid overgaan, als wij niet altijd het volhardende werk onzer ziel kwamen verstoren?


zou-alles-niet-van-nature-in-schoonheid-overgaan-als-wij-niet-altijd-het-volhardende-werk-onzer-ziel-kwamen-verstoren
maurice maeterlinckzouallesnietvannatureinschoonheidovergaanalswijaltijdhetvolhardendewerkonzerzielkwamenverstorenzou allesalles nietniet vanvan naturenature inin schoonheidschoonheid overgaanals wijwij nietniet altijdaltijd hethet volhardendevolhardende werkwerk onzeronzer zielziel kwamenkwamen verstorenzou alles nietalles niet vanniet van naturevan nature innature in schoonheidin schoonheid overgaanals wij nietwij niet altijdniet altijd hetaltijd het volhardendehet volhardende werkvolhardende werk onzerwerk onzer zielonzer ziel kwamenziel kwamen verstorenzou alles niet vanalles niet van natureniet van nature invan nature in schoonheidnature in schoonheid overgaanals wij niet altijdwij niet altijd hetniet altijd het volhardendealtijd het volhardende werkhet volhardende werk onzervolhardende werk onzer zielwerk onzer ziel kwamenonzer ziel kwamen verstorenzou alles niet van naturealles niet van nature inniet van nature in schoonheidvan nature in schoonheid overgaanals wij niet altijd hetwij niet altijd het volhardendeniet altijd het volhardende werkaltijd het volhardende werk onzerhet volhardende werk onzer zielvolhardende werk onzer ziel kwamenwerk onzer ziel kwamen verstoren

De schoonheid is de enige taal onzer ziel; zij verstaat geen andere -Maurice Maeterlinck
de-schoonheid-is-de-enige-taal-onzer-ziel-zij-verstaat-geen-andere
Wij kunnen niets diepers zeggen dan schoonheid; schoonheid is de gids van de jonge ziel -Ralph Waldo Emerson
wij-kunnen-niets-diepers-zeggen-dan-schoonheid-schoonheid-is-de-gids-van-de-jonge-ziel
De echte schrijver legt niet alles in zijn boek, en zijn meest wezenlijke werk, voltrekt zich in de ziel van de lezer -Antonin Rondelet
de-echte-schrijver-legt-niet-alles-in-zijn-boek-zijn-meest-wezenlijke-werk-voltrekt-zich-in-de-ziel-van-de-lezer
Ik heb nooit iets toevallig gedaan, en geen enkele uitvinding van mij zijn het resultaat van toeval, zij kwamen als gevolg van werk -Thomas Alva Edison
ik-heb-nooit-iets-toevallig-gedaan-geen-enkele-uitvinding-van-mij-zijn-het-resultaat-van-toeval-zij-kwamen-als-gevolg-van-werk
Alles heeft z'n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd -Confucius
alles-heeft-z'n-schoonheid-alleen-ziet-niet-iedereen-dat-altijd