Zou men zich kunnen voorstellen dat een steen bewustzijn zou hebben? En als iemand het kan - zou dat niet alleen maar bewijzen dat deze voorstellerij voor ons geen belang heeft?


zou-men-zich-kunnen-voorstellen-dat-een-steen-bewustzijn-zou-hebben-en-als-iemand-het-kan-zou-dat-niet-alleen-maar-bewijzen-dat-deze-voorstellerij
ludwig wittgensteinzoumenzichkunnenvoorstellendateensteenbewustzijnzouhebbenalsiemandhetkannietalleenmaarbewijzendezevoorstellerijvooronsgeenbelangheeftzou menmen zichzich kunnenkunnen voorstellenvoorstellen datdat eeneen steensteen bewustzijnbewustzijn zouzou hebbenen alsals iemandhet kankanzouzou datdat nietniet alleenalleen maarmaar bewijzenbewijzen datdat dezedeze voorstellerijvoorstellerij voorons geengeen belangbelang heeftzou men zichmen zich kunnenzich kunnen voorstellenkunnen voorstellen datvoorstellen dat eendat een steeneen steen bewustzijnsteen bewustzijn zoubewustzijn zou hebbenen als iemandals iemand hetiemand het kanhet kanzou datzou dat nietdat niet alleenniet alleen maaralleen maar bewijzenmaar bewijzen datbewijzen dat dezedat deze voorstellerijdeze voorstellerij voorvoorstellerij voor onsvoor ons geenons geen belanggeen belang heeft

Als de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?Ik zou het heerlijk vinden als ik in rust en vrede zou kunnen genieten van mijn oude dag, maar ik weet dat ik, zoals zovelen van u, niet zal kunnen rusten zolang ons geliefde continent verwoest wordt door een dodelijke epidemieZelfs al zou eenmaal het paradijs op aarde aanbreken, dan zou dat nog niet kunnen goedmaken dat het honderdduizenden jaren lang anders geweest heeft kunnen zijnHet heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.Sterven? Ik zou zeggen van niet, beste kerel. Geen Barrymore zou het toestaan dat zo iets banaals hem zou overkomenIk zou willen dat men over mijn naam zweeg en zich niet Lutheraan maar Christen noemt. Wat is Luther? De waarheid is toch niet van mij! En ik ben ook voor niemand gekruisigd. Hoe zou ik, arme, stinkende madenzak er dan toe komen dat de kinderen van Christus zich naar mijn naam zouden noemen?