Zuivere en totale smart is net zo onmogelijk als zuivere en totale vreugd


zuivere-totale-smart-is-net-zo-onmogelijk-als-zuivere-totale-vreugd
leo tolstojzuiveretotalesmartisnetzoonmogelijkalszuiverevreugdzuivere enen totaletotale smartsmart isis netnet zozo onmogelijkonmogelijk alsals zuiverezuivere enen totaletotale vreugdzuivere en totaleen totale smarttotale smart issmart is netis net zonet zo onmogelijkzo onmogelijk alsonmogelijk als zuivereals zuivere enzuivere en totaleen totale vreugdzuivere en totale smarten totale smart istotale smart is netsmart is net zois net zo onmogelijknet zo onmogelijk alszo onmogelijk als zuivereonmogelijk als zuivere enals zuivere en totalezuivere en totale vreugdzuivere en totale smart isen totale smart is nettotale smart is net zosmart is net zo onmogelijkis net zo onmogelijk alsnet zo onmogelijk als zuiverezo onmogelijk als zuivere enonmogelijk als zuivere en totaleals zuivere en totale vreugd

Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfdeEen Kamerlid is een percentage. Hij is iemand die berekend kan worden, als de totale biloppervlakte der kudden gegeven isDe geschiedenis is de totale som van de dingen die hadden kunnen vermeden wordenHet ik is – niets, maar tegelijk één met alles. In die zin betekent nederigheid: totale wegcijfering van jezelfToon mij een gelukkig mens en ik zal u verwaandheid tonen, egoïsme, sluwheid, tenzij dat het totale onwetendheid betreftVele fortuinen hebben, evenals rivieren, zuivere bronnen, maar als ze groot worden, worden ze modderig