'Sterven zonder nageslacht is al een dubbel sterven, maar een wereld achterlaten waarin je taal wordt uitgeroeid is het bitterste van alles


'sterven-zonder-nageslacht-is-al-een-dubbel-sterven-maar-een-wereld-achterlaten-waarin-taal-wordt-uitgeroeid-is-het-bitterste-van-alles
belcampo'stervenzondernageslachtisaleendubbelstervenmaarwereldachterlatenwaarintaalwordtuitgeroeidhetbitterstevanallessterven zonderzonder nageslachtnageslacht isis alal eeneen dubbeldubbel stervenmaar eeneen wereldwereld achterlatenachterlaten waarinwaarin jeje taaltaal wordtwordt uitgeroeiduitgeroeid isis hethet bitterstebitterste vanvan allessterven zonder nageslachtzonder nageslacht isnageslacht is alis al eenal een dubbeleen dubbel stervenmaar een wereldeen wereld achterlatenwereld achterlaten waarinachterlaten waarin jewaarin je taalje taal wordttaal wordt uitgeroeidwordt uitgeroeid isuitgeroeid is hetis het bitterstehet bitterste vanbitterste van allessterven zonder nageslacht iszonder nageslacht is alnageslacht is al eenis al een dubbelal een dubbel stervenmaar een wereld achterlateneen wereld achterlaten waarinwereld achterlaten waarin jeachterlaten waarin je taalwaarin je taal wordtje taal wordt uitgeroeidtaal wordt uitgeroeid iswordt uitgeroeid is hetuitgeroeid is het bittersteis het bitterste vanhet bitterste van allessterven zonder nageslacht is alzonder nageslacht is al eennageslacht is al een dubbelis al een dubbel stervenmaar een wereld achterlaten waarineen wereld achterlaten waarin jewereld achterlaten waarin je taalachterlaten waarin je taal wordtwaarin je taal wordt uitgeroeidje taal wordt uitgeroeid istaal wordt uitgeroeid is hetwordt uitgeroeid is het bittersteuitgeroeid is het bitterste vanis het bitterste van alles

Zij schreven in de oude dagen dat het zoet is om te sterven voor het vaderland. Maar in de moderne oorlog, is er niets lief, noch passend in uw sterven. Je zal sterven als een hond zonder goede reden.In harten te leven, die wij achterlaten, dat is niet stervenSlechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het etenActeurs krijgen een blindedarmontsteking en sterven. Letters sterven niet, dat is het voordeel van proza!Voor een goede reputatie bij het nageslacht is het goed, te sterven, wanneer men op het hoogtepunt van zijn roem staatZij die veel liefhebben worden nooit oud. Het is mogelijk dat zij sterven van ouderdom, maar zij sterven jong