'Wanneer bent u geboren ?' - ' Geen idee. Het moet in de jaren 30 geweest zijn toen mijn moeder nog leefde.'


'wanneer-bent-u-geboren-'-'-geen-idee-het-moet-in-de-jaren-30-geweest-zijn-toen-mijn-moeder-nog-leefde'
wiet van broeckhoven'wanneerbentgeboren''geenideehetmoetindejaren30geweestzijntoenmijnmoedernogleefde'wanneer bentbent uu geborengeengeen ideehet moetmoet inin dede jarenjaren 3030 geweestgeweest zijnzijn toentoen mijnmijn moedermoeder nogwanneer bent ubent u geboren' geengeen ideehet moet inmoet in dein de jarende jaren 30jaren 30 geweest30 geweest zijngeweest zijn toenzijn toen mijntoen mijn moedermijn moeder nogwanneer bent u geboren' geen ideehet moet in demoet in de jarenin de jaren 30de jaren 30 geweestjaren 30 geweest zijn30 geweest zijn toengeweest zijn toen mijnzijn toen mijn moedertoen mijn moeder noghet moet in de jarenmoet in de jaren 30in de jaren 30 geweestde jaren 30 geweest zijnjaren 30 geweest zijn toen30 geweest zijn toen mijngeweest zijn toen mijn moederzijn toen mijn moeder nog

wanneer-bent-u-geboren-geen-idee-het-moet-in-de-jaren-30-geweest-zijn-toen-mijn-moeder-nog-leefde
Ik werd geboren toen je me kuste. Ik stierf toen je me verliet. Ik leefde een paar weken toen je van me hield -Humphrey Bogart
ik-werd-geboren-toen-me-kuste-ik-stierf-toen-me-verliet-ik-leefde-een-paar-weken-toen-van-me-hield
Je bent nog niet een ouder geweest wanneer je kind je nog nooit gehaat heeft -Bette Davis
je-bent-nog-niet-een-ouder-geweest-wanneer-kind-nog-nooit-gehaat-heeft
Miljarden jaren ben ik dood geweest en ik leef nog geen eeuw of het is alweer zo -Kees Stip
miljarden-jaren-ben-ik-dood-geweest-ik-leef-nog-geen-eeuw-of-het-is-alweer-zo