Al te lang hunkerde ik en zag uit in de verte. Te lang behoorde ik de eenzaamheid; zo verleerde ik het zwijgen


al-te-lang-hunkerde-ik-zag-uit-in-de-verte-te-lang-behoorde-ik-de-eenzaamheid-zo-verleerde-ik-het-zwijgen
friedrich nietzschealtelanghunkerdeikzaguitindevertetebehoordeeenzaamheidzoverleerdehetzwijgenal tete langlang hunkerdehunkerde ikik enen zagzag uituit inin dede vertete langlang behoordebehoorde ikik dede eenzaamheidzo verleerdeverleerde ikik hethet zwijgenal te langte lang hunkerdelang hunkerde ikhunkerde ik enik en zagen zag uitzag uit inuit in dein de vertete lang behoordelang behoorde ikbehoorde ik deik de eenzaamheidzo verleerde ikverleerde ik hetik het zwijgenal te lang hunkerdete lang hunkerde iklang hunkerde ik enhunkerde ik en zagik en zag uiten zag uit inzag uit in deuit in de vertete lang behoorde iklang behoorde ik debehoorde ik de eenzaamheidzo verleerde ik hetverleerde ik het zwijgenal te lang hunkerde ikte lang hunkerde ik enlang hunkerde ik en zaghunkerde ik en zag uitik en zag uit inen zag uit in dezag uit in de vertete lang behoorde ik delang behoorde ik de eenzaamheidzo verleerde ik het zwijgen

Het duurt in huwelijken heel lang tot je de staat hebt bereikt dat je zó lang kunt zwijgen, zonder dat een van de twee denkt: zou d'r wat wézen? -Simon Carmiggelt
het-duurt-in-huwelijken-heel-lang-tot-de-staat-hebt-bereikt-dat-zó-lang-kunt-zwijgen-zonder-dat-een-van-de-twee-denkt-zou-d'r-wat-wézen
God zag dat het goed was; maar dat is lang geleden -Wim Gijsen
god-zag-dat-het-goed-was-maar-dat-is-lang-geleden
Vrouwen minnen reeds lang vóórdat zij het bekennen, mannen reeds lang niet meer, wanneer zij het nog plechtig verzekeren -Emanuel Wertheimer
vrouwen-minnen-reeds-lang-vóórdat-zij-het-bekennen-mannen-reeds-lang-niet-meer-wanneer-zij-het-nog-plechtig-verzekeren
Het gaat er niet om dat wij lang, maar dat wij lang genoeg leven -Seneca
het-gaat-er-niet-om-dat-wij-lang-maar-dat-wij-lang-genoeg-leven
De listigheid houdt het niet lang uit tegenover de oprechtheid -Antoine de Rivarol
de-listigheid-houdt-het-niet-lang-uit-tegenover-de-oprechtheid
De weg die uit de hel leidt naar het licht is lang en zwaar -John Milton
de-weg-die-uit-de-hel-leidt-naar-het-licht-is-lang-zwaar