Alles wat ons als ongeluk , wat ons als hinderpaal toeschijnt, is slechts een trede onder onze voeten, om ons des te hoger te brengen


alles-wat-ons-als-ongeluk-wat-ons-als-hinderpaal-toeschijnt-is-slechts-een-trede-onder-onze-voeten-om-ons-te-hoger-te-brengen
leo tolstojalleswatonsalsongelukhinderpaaltoeschijntisslechtseentredeonderonzevoetenomtehogerbrengenalles watwat onsons alsals ongelukongelukwatwat onsons alsals hinderpaalhinderpaal toeschijntis slechtsslechts eeneen tredetrede onderonder onzeonze voetenom onsons desdes tete hogerhoger tete brengenalles wat onswat ons alsons als ongelukals ongelukwat onswat ons alsons als hinderpaalals hinderpaal toeschijntis slechts eenslechts een tredeeen trede ondertrede onder onzeonder onze voetenom ons desons des tedes te hogerte hoger tehoger te brengenalles wat ons alswat ons als ongelukons als ongelukwat ons alswat ons als hinderpaalons als hinderpaal toeschijntis slechts een tredeslechts een trede ondereen trede onder onzetrede onder onze voetenom ons des teons des te hogerdes te hoger tete hoger te brengenalles wat ons als ongelukwat ons als ongelukwat ons als hinderpaalwat ons als hinderpaal toeschijntis slechts een trede onderslechts een trede onder onzeeen trede onder onze voetenom ons des te hogerons des te hoger tedes te hoger te brengen

Alles wat onze neigingen in ons opgesloten houdt en hun vrije activiteiten naar buiten afremt, is voor ons leven een vergifWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanBijzondere standen hebben zich gevormd om ons door hun tussenkomst te brengen, wat slechts door onmiddellijke inwerking in ons levend kan wordenHet onuitspreekbare (dat, wat me geheimzinnig toeschijnt en ik niet onder woorden kan brengen) geeft misschien de achtergrond, waartegen dat wat ik wel onder woorden kan brengen, betekenis krijgtHet enige dat ons troost geeft in ons ongeluk is verstrooiing. En desalniettemin vormt juist die ons grootste ongelukHet verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit