Als blikken konden doden, was het leven al lang naar de bliksem


als-blikken-konden-doden-was-het-leven-al-lang-naar-de-bliksem
eric van der steenalsblikkenkondendodenwashetlevenallangnaardebliksemals blikkenblikken kondenkonden dodenwas hethet levenleven alal langlang naarnaar dede bliksemals blikken kondenblikken konden dodenwas het levenhet leven alleven al langal lang naarlang naar denaar de bliksemals blikken konden dodenwas het leven alhet leven al langleven al lang naaral lang naar delang naar de bliksemwas het leven al langhet leven al lang naarleven al lang naar deal lang naar de bliksem

Als de doden konden spreken zou men niet zoveel goeds van hen zeggenLaat de doden hun doden begraven, maar zolang iemand leeft moet hij leven en gelukkig zijnZou het niet geweldig zijn als we vooruit konden kijken naar een wereld waarin geen kind zal worden achtergelaten?Als het verlangen om te doden en de gelegenheid om te doden altijd samenvielen, wie zou dan aan de galg ontsnappen?Laat de doden met rust - zefs als ze nog in leven zijnAls de mensheid werkelijk naar recht had verlangd, had zij het al lang gehad