Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen


als-de-ouders-eraan-denken-dat-zij-ook-eenmaal-jong-zijn-geweest-zullen-zij-de-hartstochten-hunner-kinderen-gemakkelijker-verdragen
euripidesalsdeouderseraandenkendatzijookeenmaaljongzijngeweestzullenhartstochtenhunnerkinderengemakkelijkerverdragenals dede oudersouders eraaneraan denkendat zijzij ookook eenmaaleenmaal jongjong zijnzijn geweestzullen zijzij dede hartstochtenhartstochten hunnerhunner kinderenkinderen gemakkelijkergemakkelijker verdragenals de oudersde ouders eraanouders eraan denkendat zij ookzij ook eenmaalook eenmaal jongeenmaal jong zijnjong zijn geweestzullen zij dezij de hartstochtende hartstochten hunnerhartstochten hunner kinderenhunner kinderen gemakkelijkerkinderen gemakkelijker verdragenals de ouders eraande ouders eraan denkendat zij ook eenmaalzij ook eenmaal jongook eenmaal jong zijneenmaal jong zijn geweestzullen zij de hartstochtenzij de hartstochten hunnerde hartstochten hunner kinderenhartstochten hunner kinderen gemakkelijkerhunner kinderen gemakkelijker verdragenals de ouders eraan denkendat zij ook eenmaal jongzij ook eenmaal jong zijnook eenmaal jong zijn geweestzullen zij de hartstochten hunnerzij de hartstochten hunner kinderende hartstochten hunner kinderen gemakkelijkerhartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen

Kinderen vergeven zo zelden aan hunne ouders, want kinderen willen hunne ouders geen mensen als zij zelve, maar zij willen ze onfeilbaar. Dat is de hardvochtigheid van kinderenWe schrijven niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Ook zij zijn serieuze kinderen.Zorg dat je kinderen hebt als je ouders nog jong genoeg zijn om erop te lettenZij, die de slaven hunner hartstochten zijn, zinken met deze, evenals de spin aan de zelf gesponnen draad zinktHet recht is: wat eenmaal vastgesteld werd; en zo zullen al onze vastgestelde wetten noodzakelijkerwijze voor rechtvaardig gehouden worden, zonder dat men ze onderzoekt, daar zij nu eenmaal zijn vastgesteldZij was een van die personen, die niet oud worden omdat zij nooit jong geweest zijn