Als een verborgen bloem in een ommuurde tuin, niet opgemerkt door het vee, door geen ploeg beroerd; de wind streelt hem, de zon sterkt hem, de regen brengt hem groot: veel jongens en meisjes opteren ervoor


als-een-verborgen-bloem-in-een-ommuurde-tuin-niet-opgemerkt-door-het-vee-door-geen-ploeg-beroerd-de-wind-streelt-hem-de-zon-sterkt-hem-de-regen-brengt
catullusalseenverborgenbloeminommuurdetuinnietopgemerktdoorhetveegeenploegberoerddewindstreelthemzonsterktregenbrengthemgrootveeljongensmeisjesopterenervoorals eeneen verborgenverborgen bloembloem inin eeneen ommuurdeommuurde tuinniet opgemerktopgemerkt doorhet veegeen ploegploeg beroerdde windwind streeltstreelt hemde zonzon sterktsterkt hemde regenregen brengtbrengt hemhem grootveel jongensjongens enen meisjesmeisjes opterenopteren ervoorals een verborgeneen verborgen bloemverborgen bloem inbloem in eenin een ommuurdeeen ommuurde tuinniet opgemerkt dooropgemerkt door hetdoor het veedoor geen ploeggeen ploeg beroerdde wind streeltwind streelt hemde zon sterktzon sterkt hemde regen brengtregen brengt hembrengt hem grootveel jongens enjongens en meisjesen meisjes opterenmeisjes opteren ervoor

Genade wordt verleend, niet afgedwongen; Zij drupt, als zachte regen uit de hemel  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen: Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangtEen nieuwe heerser dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gaan er ervoor op te passen dat teveel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet onverdraaglijk maaktZe bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijneHet probleem van de macht is het probleem van de angst. Als iemand niet bang wil zijn voor anderen, kan hij dat bereiken door ervoor te zorgen dat zij bang moeten zijn voor hem. Als iedereen bang is voor hem hoeft hij voor niemand meer bang te zijnAls u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de codeWanneer een groot man maken kon dat we hem begrepen zouden we hem ophangen