Als ge twee draken ziet vechten, kom dan niet tussenbeide, want ze konden wel eens vrede sluiten en u verslinden


als-ge-twee-draken-ziet-vechten-kom-dan-niet-tussenbeide-want-ze-konden-wel-eens-vrede-sluiten-u-verslinden
friedrich rückertalsgetweedrakenzietvechtenkomdanniettussenbeidewantzekondenweleensvredesluitenverslindenals gege tweetwee drakendraken zietziet vechtenkom dandan nietniet tussenbeidewant zeze kondenkonden welwel eenseens vredevrede sluitensluiten enu verslindenals ge tweege twee drakentwee draken zietdraken ziet vechtenkom dan nietdan niet tussenbeidewant ze kondenze konden welkonden wel eenswel eens vredeeens vrede sluitenvrede sluiten ensluiten en uen u verslindenals ge twee drakenge twee draken ziettwee draken ziet vechtenkom dan niet tussenbeidewant ze konden welze konden wel eenskonden wel eens vredewel eens vrede sluiteneens vrede sluiten envrede sluiten en usluiten en u verslindenals ge twee draken zietge twee draken ziet vechtenwant ze konden wel eensze konden wel eens vredekonden wel eens vrede sluitenwel eens vrede sluiten eneens vrede sluiten en uvrede sluiten en u verslinden

Om vrede te sluiten zijn er twee nodigDe vraag, evenwel, of een vrede eeuwigdurend zal zijn of niet, heeft nog nooit iemand er van afgehouden om vrede te sluitenAls je niet bereid bent om compromissen te sluiten, dan hoef je niet eens te denken over, laat staan deel te nemen aan het proces van onderhandelenVrede: periode van bedrog tussen twee perioden van vechtenVrede sluiten is moeilijker dan oorlog makenGesprek tussen twee goudvissen: 'Ik geloof niet dat God bestaat.' 'Ik geloof van wel. Wie zou anders onze kom schoonmaken?'